Actualiteiten fosfaatreductie

In ons vorige artikel over fosfaatreductie gingen wij reeds in op de uitvoering van de uitspraken van het Gerechtshof van 31 oktober jl. Toen was echter nog onduidelijk op welke wijze melkveehouders aan zouden kunnen tonen of sprake is van een individuele en buitensporige last. Alleen indien daarvan sprake is, kan RvO besluiten om de Regeling fosfaatreductieplan 2017 alsnog voor de betreffende melkveehouder buiten werking te stellen.

Inmiddels heeft RVO de individuele melkveehouders hierover per brief geïnformeerd. Volgens RvO kan er enkel sprake zijn van een individuele en buitensporige last, indien de melkveehouder wordt geconfronteerd met een zeer nijpende situatie in vergelijking met andere melkveehouders als gevolg van de te realiseren reductiedoelstelling én er tevens bijzondere omstandigheden zijn die meebrengen dat de melkveehouder onevenredig wordt getroffen.

Het betreft hier een uitermate vage omschrijving, waarbij door RvO ook geen handreikingen worden gedaan voor wat betreft de aan te leveren documenten om aan te tonen dat hiervan sprake is. Hiermee is ons vermoeden bevestigd dat door melkveehouders, uitgebreid inzage gegeven zal moeten worden in de financiële situatie. Daarbij komt dat volgens RvO enkel het aantonen van een nijpende financiële situatie als gevolg van de uitvoering van het fosfaatreductieplan, onvoldoende is om te spreken van een individuele en buitensporige last. Er zullen tevens bijzondere omstandigheden aangetoond moeten worden. Per situatie zal nu bekeken moeten worden of dit traject zinvol kan zijn.  Wij kunnen dit uiteraard samen met u beoordelen en zo nodig namens u deze gegevens bij RvO indienen.

Nieuwe beschikkingen
Als gevolg van de uitspraken van het Gerechtshof, is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 weer in werking getreden voor enerzijds de melkveebedrijven die betrokken waren bij de eerste ronde kortgedinguitspraken en anderzijds de melkveebedrijven voor wie het verzoek om lichte toets is toegewezen. RvO heeft deze melkveehouders nu in kennis gesteld van het feit dat er in december 2017 en januari 2018 nieuwe beschikkingen aan deze melkveehouders verzonden zullen worden over alle afzonderlijke periodes (1 t/m 5). Middels deze beschikkingen zullen al naar gelang de situatie, alsnog geldsommen opgelegd worden, dan wel bonussen toegekend worden. 
Let op: tegen deze afzonderlijke beschikkingen kan binnen 6 weken na de dagtekening bezwaar worden gemaakt, indien u het hier niet mee eens bent. Arvalis kan desgewenst namens u bezwaar maken tegen deze beschikkingen.

Betalingsregeling
Indien uit de voornoemde beschikkingen het opleggen van geldsommen volgt, is het mogelijk om hieromtrent een betalingsregeling te treffen. Deze betalingsregeling houdt volgens RvO in dat bij iedere betaling van het melkgeld door de zuivelondernemingen maximaal 50% van dit bedrag wordt ingehouden, totdat het gehele bedrag van de opgelegde geldsommen is voldaan (in beginsel 1 april 2018).

Heeft u vragen over fosfaatreductie? Neemt u dan gerust contact op met uw adviseur van Arvalis of met Jacqueline de Wit, juriste bij Arvalis via 06-51490277 of jdwit@spam-protectarvalis.nl.

 

 

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Vooraankondiging studiemiddag accountants en notarissen 18 september 2018

(13 July 2018)

Ondernemers hebben hoge verwachtingen van hun accountant op het gebied van advisering. Uit onderzoek van Exact blijkt dat 65% van de ondernemers, méér...

SAVE THE DATE – Plants and veggies… What’s in it for you?

(12 July 2018)

 
Naar welke ingrediënten is de food industrie nu echt op zoek?
Hoe vertalen we de vraag van de klant naar de mogelijkheden van de plant?
Kunnen we met...

Vooraankondiging studiemiddag accountants en notarissen dinsdag 18 september 2018

(11 July 2018)

Ondernemers hebben hoge verwachtingen van hun accountant op het gebied van advisering. Uit onderzoek van Exact blijkt dat 65% van de ondernemers, méér...

Nieuwsbrief Arvalis juni/juli 2018

(02 July 2018)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni/juli 2018

Aandachtspunten bij overdracht fosfaatrechten op een rij

(27 June 2018)

Bij verkoop of koop van fosfaatrechten is het belangrijk om een aantal zaken goed te regelen. Marion Wouters, adviseur bij Arvalis, zet de...