Actualiteiten fosfaatreductieplan en fosfaatrechten

Minister Kamp heeft het kortingspercentage voor periode 5 (november en december) vastgesteld op 12%. Hiermee wordt de lijn van de 2 voorgaande periodes aangehouden.

Daarnaast zal pas op 31 oktober a.s. een uitspraak worden gedaan in het hoger beroep over het fosfaatreductieplan.  Vooral deze uitspraak is van groot belang voor díe melkveehouders waarvoor het fosfaatreductieplan voorwaardelijk buiten werking is gesteld n.a.v. een verzoek tot lichte toets. 

Omdat de uitspraak pas eind oktober wordt gedaan, is het moeilijk om hier in de maand oktober (4e periode) op te anticiperen. Mocht de overheid namelijk op 31 oktober in het gelijk worden gesteld, dan zal het fosfaatreductieplan weer op deze melkveehouders van toepassing zijn, aldus de berichtgeving van RVO. Uiteraard brengen wij u te zijner tijd middels een nieuwsflits op de hoogte van deze uitspraak en de gevolgen daarvan.

Eerder informeerden wij u al over het feit dat de Commissie knelgevallen fosfaatrechten heeft geadviseerd om 2 nieuwe categorieën knelgevallen op te nemen in het fosfaatrechtenstelsel.
Dit betreft:

  • nieuw gestarte bedrijven;
  • bedrijven in een buitengewone situatie vanwege:
    - realisatie van een natuurgebied, 
    - de aanleg of onderhoud van publieke infrastructuur of 
    - vanwege een algemene nutsvoorziening.

De overheid heeft dit advies eerder al overgenomen m.b.t. het fosfaatrechtenstelsel.
Minister Kamp heeft recent bekend gemaakt dat deze categorieën nu ook toegepast zullen worden bij de uitvoering van het fosfaatreductieplan in 2017.

Hoe dit in de praktijk in zijn werk zal gaan, is nog onduidelijk. Mocht u van mening zijn dat u behoort tot één van deze categorieën, dan adviseren wij om in ieder geval bezwaar te maken tegen de beschikking van periode 3. Behoort u tot één van deze categorieën, dan kan dit namelijk een aanpassing van het referentieaantal tot gevolg hebben. Deze aanpassing kan ervoor zorgen dat een reeds opgelegde boete bij nader inzien onterecht blijkt te zijn.

Graag benadrukken we hier ook nogmaals dat het belangrijk is om de beschikking voor de 3e periode goed te controleren. Indien gegevens onjuist zijn of als er geen rekening gehouden wordt met zaken als  - de knelgevallenregeling, lichte toets, bedrijfsoverdracht of bedrijfssplitsing - dan heeft u de mogelijkheid om hier tegen tot 6 weken vanaf datum beschikking bezwaar te maken. 

Tenslotte is er ook nieuws m.b.t. de werkwijze bij bedrijfsoverdrachten in het kader van de toekenning van fosfaatrechten. Bij een overdracht van een bedrijf tussen 2 juli 2015 en 1 januari 2018 wordt rekening gehouden met de status van grondgebondenheid in 2015 van het overgedragen bedrijf. Dit is van belang voor het al dan niet toepassen van de generieke korting. Deze korting is vooralsnog bepaald op 8,3%.
Inmiddels heeft RVO aangegeven op welke manier rekening gehouden gaat worden met de grondsituatie van het oorspronkelijke bedrijf: Eerst wordt bepaald of het oorspronkelijke bedrijf in 2015 grondgebonden was. Vervolgens wordt al dan niet een generieke korting opgelegd. Daarna komen de fosfaatrechten (al dan niet verminderd met een generieke korting) op naam van de overnemer. Dezelfde werkwijze wordt gehanteerd bij splitsingen en samenvoegingen.

Heeft u vragen over het fosfaatreductieplan of over de invoering van fosfaatrechten?
Neemt u dan gerust contact op met uw adviseur van Arvalis of met Jacqueline de Wit, juriste bij Arvalis, via jdwit@spam-protectarvalis.nl of 06-51490277.

 

 

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, oktober 2017

(05 oktober 2017)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, oktober 2017

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Bergen ter inzage

(04 oktober 2017)


Van 28 september tot en met 8 november 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2018 van de gemeente Bergen ter inzage. Arvalis adviseert...

Een zonne-akker op agrarische grond; een mooie kans of toch maar liever niet?

(03 oktober 2017)

Stel je wordt benaderd door een projectontwikkelaar die een zonne-akker wil ontwikkelen. In zijn zoektocht naar een ideale locatie is hij (mede) op...

Nullozing glastuinbouw; kan ik hier daadwerkelijk aan voldoen?

(03 oktober 2017)

Per 1 januari 2018 gaat de individuele waterzuivingsplicht van gewasbeschermingsmiddelen voor de glastuinbouw in. Eén van de manieren om aan deze...

Terugblik open dag melkveebedrijf Alberti

(03 oktober 2017)

In het Limburgse Urmond runnen Paul en Luc Alberti, samen met hun ouders Thei en Elly, een melkveebedrijf met 100 melkkoeien en bijbehorend jongvee....