Actualiteiten fosfaatreductieplan en fosfaatrechten

Fosfaatrechten
Staatssecretaris van Dam heeft inmiddels het kortingspercentage bij het toekennen van fosfaatrechten, vastgesteld op 8,3% voor niet-grondgebonden bedrijven. De Staatssecretaris geeft daarbij aan dat met het opstellen van het kortingspercentage, ook rekening gehouden is met de conclusies van de onafhankelijke Commissie Knelgevallen Fosfaatrechten. Deze commissie heeft geadviseerd om twee categorieën bedrijven toe te voegen aan de huidige knelgevallenregeling:

  • De nieuw gestarte bedrijven;
  • Bedrijven in een buitengewone situatie vanwege de realisatie van een natuurgebied of de aanleg of het onderhoud van publieke infrastructuur of algemene nutsvoorziening.

De Commissie heeft geadviseerd om de generieke korting met 1% op te hogen om ruimte te creëren voor deze groepen knelgevallen.

Beschikkingen periode 1 fosfaatreductieplan
Na de inwerkingtreding van het fosfaatreductieplan en een hele reeks aan wijzigingen, hebben de meeste ondernemers inmiddels een beschikking over periode 1 ontvangen van  de zuivelonderneming. Deze beschikking is per post verzonden en tevens zichtbaar onder ‘documenten’ in de applicatie op de website van ZuivelNL.

In deze beschikking wordt uiteengezet of de betreffende ondernemer, de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in de eerste periode heeft nageleefd door (indien van toepassing) het terugbrengen van het aantal vrouwelijke runderen op het bedrijf tot het referentieaantal of het doelstellingsaantal voor de betreffende maand.
Vervolgens komt in deze beschikking aan de orde of er sprake is van het opleggen van een hoge geldsom of solidariteits-geldsom, dan wel of een bonus-geldsom zal worden uitgekeerd. Tevens zijn een aantal tabellen bijgevoegd. Hierin komen aan de orde:

  • De verminderingspercentages in de periodes 1, 2  en 3;
  • De de uitgangssituatie op 2 juli 2015;
  • Wijzigingen met betrekking tot referentiedatum 2 juli 2015;
  • De uitgangssituatie op 1 oktober 2016; 
  • En tenslotte de berekening of voldaan is aan het referentieaantal of het doelstellingsaantal en de financiële gevolgen daarvan.

Wij adviseren u om deze beschikking én de bijbehorende tabellen goed door te nemen. In de praktijk  zijn we namelijk al gevallen tegengekomen waarin wijzingen als gevolg van o.a. bijzondere omstandigheden, in- en uitscharen en bedrijfsoverdrachten of bedrijfssplitsingen niet juist zijn verwerkt in de tabellen en/of de beschikking. Mochten hier afwijkingen in zitten, dan is het raadzaam om bezwaar te maken tegen de beschikking over periode 1. Dit is mogelijk binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking. Arvalis kan u hier uiteraard behulpzaam bij zijn.

Een aantal ondernemers heeft nog geen beschikking ontvangen over periode 1. Wij hebben geconstateerd dat hierover een opmerking wordt gemaakt in de applicatie van ZuivelNL bij de desbetreffende ondernemers. Is dit van toepassing op uw situatie, houd dan de applicatie goed in de gaten. Hierin ziet u namelijk de wijzigingen het eerst.

Bijzondere omstandigheden
Een aantal ondernemers heeft voor 1 april jongstleden een verzoek ingediend in het kader van de knelgevallenregeling van het fosfaatreductieplan. Zij hebben bijzondere omstandigheden gemeld als gevolg waarvan het referentieaantal op 2 juli 2015 ten minste vijf procent lager was. Op deze verzoeken wordt in de beschikking over periode 1 beslist onder het kopje ‘bijzondere omstandigheid’. Vervolgens wordt summier uiteengezet of het verzoek heeft geleid tot een wijziging van het referentieaantal.
Mocht u een verzoek hebben ingediend en heeft dit niet geleid tot een wijziging, dan kan hier alleen bezwaar tegen gemaakt worden middels een bezwaarschrift tegen de beschikking over periode 1. Houd ook in dit geval de bezwaartermijn van 6 weken in de gaten.

Verzoek gelijke toepassing kortgedinguitspraken
Een aantal ondernemers heeft inmiddels verzocht om gelijke toepassing van de kortgedinguitspraken van de rechtbank Den Haag van 4 mei jongstleden. Ingevolge deze uitspraken wordt de regeling fosfaatreductieplan buiten toepassing gelaten voor ondernemers die voor de referentiedatum 2 juli 2015 hebben geïnvesteerd in grond en/of stallen om hun bedrijf uit te breiden.
Ook in dit kader worden er inmiddels reacties van RVO ontvangen. In een aantal situaties heeft RVO verzocht om aanvullende informatie om te kunnen beoordelen of sprake is van een gelijke situatie.
Let op: RVO hanteert een onredelijk korte reactie termijn voor de ondernemers in dit kader, namelijk uiterlijk binnen vijf werkdagen!

In een aantal situaties is het verzoek inmiddels afgewezen, om de reden dat de uitkomst van het spoedappèl wordt afgewacht. Wel wordt in deze situaties uitstel van betaling verleend tot het moment waarop het gerechtshof Den Haag uitspraak doet in het spoedappèl. RVO heeft namelijk op basis van de ingediende bewijsstukken vastgesteld, dat het aannemelijk is dat er sprake is van onomkeerbare investeringen voor de peildatum. 
De uitspraak op het spoedappèl wordt in september/oktober verwacht. Eventueel in de tussengelegen periode opgelegde geldsommen, zullen alsnog worden geheven indien de Staatssecretaris in het gelijk zou worden gesteld in het spoedappèl.

Heeft u vragen over het fosfaatreductieplan of over de invoering van fosfaatrechten? Neemt u dan gerust contact op met uw adviseur of met Jacqueline de Wit, juriste bij Arvalis, via jdwit@spam-protectarvalis.nl of 06-51490277.

 

 

 

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, oktober 2017

(05 oktober 2017)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, oktober 2017

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Bergen ter inzage

(04 oktober 2017)


Van 28 september tot en met 8 november 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2018 van de gemeente Bergen ter inzage. Arvalis adviseert...

Actualiteiten fosfaatreductieplan en fosfaatrechten

(03 oktober 2017)

Minister Kamp heeft het kortingspercentage voor periode 5 (november en december) vastgesteld op 12%. Hiermee wordt de lijn van de 2 voorgaande...

Een zonne-akker op agrarische grond; een mooie kans of toch maar liever niet?

(03 oktober 2017)

Stel je wordt benaderd door een projectontwikkelaar die een zonne-akker wil ontwikkelen. In zijn zoektocht naar een ideale locatie is hij (mede) op...

Nullozing glastuinbouw; kan ik hier daadwerkelijk aan voldoen?

(03 oktober 2017)

Per 1 januari 2018 gaat de individuele waterzuivingsplicht van gewasbeschermingsmiddelen voor de glastuinbouw in. Eén van de manieren om aan deze...