Onduidelijkheid fosfaatrechten vleesveehouders blijft voortduren

RVO heeft onlangs een brief verzonden aan vleesvee- en zoogkoeienhouders over het effect van het fosfaatrechtenstelsel op de vleesvee- en zoogkoeienhouderij en het voorstel van Minister Schouten. We hebben u in een vorige nieuwsbrief reeds geïnformeerd over dit voornemen, te weten de invoering van een beleidsregel met meer duidelijkheid over de definitie van jongvee en een vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders. Dit voornemen van de Minister kan pas doorgang vinden indien de Europese Commissie hiermee heeft ingestemd.

Voorwaarden
RVO heeft in haar brief nogmaals op hoofdlijnen de voorlopige voorwaarden benoemd waaronder gebruik kan worden gemaakt van vrijstelling door vleesvee- en zoogkoeienhouders die jongvee houden dat bedoeld is om een kalf te krijgen:

  • RVO wil dat er in dat geval afstand wordt gedaan van de fosfaatrechten die reeds zijn ontvangen. Dit zou tevens gelden voor de reeds overgedragen rechten.
  • Op het bedrijf mag niet tevens jongvee voor de melkveehouderij of melk- en kalfkoeien gehouden worden.
  • Daarnaast dient ervoor gezorgd te worden dat de runderen die van het bedrijf worden afgevoerd, niet worden gebruikt voor de melkproductie in Nederland.

Let op: los van het feit dat de Europese Commissie eerst met dit voornemen zal moeten instemmen, stelt RVO dat er nog extra voorwaarden gesteld kunnen worden. Ook is het maar de vraag hoe voornoemde voorwaarden in de praktijk uitgevoerd en gehandhaafd kunnen worden.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de vrijstellingsregeling, heeft u fosfaatrechten nodig voor al het jongvee dat afkalft.

Vervolgprocedure
Als de Europese Commissie instemt met het voorstel van de Minister, streeft zij naar invoering van de beleidsregel en de vrijstellingsregeling op 1 juli 2018. RVO zal in dat geval de voorwaarden en het aanmeldformulier publiceren op haar website, waarmee veehouders zich kunnen melden voor vrijstelling.

Tot dat moment is van belang dat de Meststoffenwet blijft gelden zoals deze vanaf 1 januari 2018 in werking is getreden. Dit betekent dat u voor alle diercategorieën die vallen onder de definitie ‘melkvee’ (100, 101 en 102), fosfaatrechten nodig heeft, ongeacht of u melkveehouder en/of vleesveehouder en/of zoogkoeienhouder bent.

De afweging tot het mogelijk al dan niet gebruik kunnen maken van de vrijstellingsregeling zal per situatie verschillen. Om een goede afweging te kunnen maken, is het belangrijk om alle opties goed op een rij te zetten. Het maken van de juiste keuze is bepalend voor uw toekomst als vleesvee- en zoogkoeienhouder. Zo zult u als groeier meer belang hebben bij een vrijstellingsregeling dan in een situatie waarin u van plan bent om uw bedrijfsvoering te consolideren dan wel te minderen.

RVO heeft in haar brief ook aandacht besteed aan de situatie waarin reeds fosfaatrechten zijn overgedragen door vleesvee- en zoogkoeienhouders. RVO geeft daarvan aan dat zij eerst de (al dan niet) instemming van de Europese Commissie zal afwachten, alvorens zij de overdracht zal beoordelen. Ook de toekenning van fosfaatrechten kan volgens RVO in sommige situaties opnieuw beoordeeld moeten worden.

Zolang er geen duidelijkheid bestaat over het invoeren van een vrijstellingsregeling en een beleidsregel en de inhoud daarvan, blijft de onduidelijkheid voor vleesvee- en zoogkoeienhouders aanhouden.

Het is maar de vraag of het zinvol is om hierop vooruitlopend fosfaatrechten over te gaan dragen (verkopen of verleasen). Te meer nu RVO dus heeft aangegeven met de beoordeling daarvan te zullen wachten tot de reactie van de Europese Commissie bekend wordt. Het achteraf inspelen op de beoogde vrijstelling kan met mogelijk reeds gemaakte afspraken voor problemen tussen de overdragende en de overnemende partij zorgen. Gemaakte afspraken zullen namelijk nagekomen moeten worden. Door goed uw opties te overwegen, kunt u problemen voor uzelf en voor derden voorkomen.

Volgens RVO is ook herbeoordeling van de beschikking fosfaatrechten in sommige gevallen mogelijk. De wettelijke grondslag voor dergelijke herbeoordelingen zal zeker tot juridische discussies gaan leiden, nu de fosfaatrechten zijn toegekend conform de thans geldende bepalingen in de Meststoffenwet.

In afwachting van meer duidelijkheid kunt u wel alvast nadenken over mogelijke opties voor uw bedrijf. Arvalis kan hierin uiteraard met u meedenken. Zodra er meer informatie bekend is, zullen wij dit uiteraard met u delen. Wij kunnen u straks tevens begeleiden met het maken van de juiste definitieve keuze en het uitzetten van eventuele vervolgacties.

Heeft u als vleesvee- en zoogkoeienhouder nog geen beschikking fosfaatrechten gehad? Dan kan het toch van belang zijn om u te melden bij RVO voor de toekenning van fosfaatrechten op basis van de Meststoffenwet. U dient dan wel aan te tonen dat u op 2 juli 2015 dieren in de categorie 100, 101 en/of 102 op uw bedrijf aanwezig had. Eenmaal toebedeeld en de keuzes goed overwogen, kunt u deze altijd nog afstaan indien u zich straks meldt voor een mogelijke vrijstellingsregeling. Op deze wijze houdt u alle opties richting de toekomst open.

Heeft u vragen over deze materie of wilt u van gedachten wisselen over uw opties, neem dan gerust contact op met een van de adviseurs van Arvalis of met juriste Jacqueline de Wit via 06-51490277.

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, juni 2018

(04 June 2018)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni 2018

Pachtprijzen 2018: historische daling!

(31 May 2018)

Jaarlijks worden de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Voor...

Terinzagelegging ontwerpplannen PAS Leegveld Deurne

(30 May 2018)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 15 mei 2018 het ontwerp-inpassingsplan 'PAS Leegveld, Deurne' inclusief het milieueffectrapport...

Kinderen in de leeftijd van 10, 11 of 12 jaar? Alsnog € 5.600,- zwangerschapsuitkering!

(30 May 2018)

Zelfstandige ondernemers die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen sinds 15 mei een compensatie aanvragen bij het UWV. De...

Welkom in de 4e industriële revolutie

(30 May 2018)

In 2050 zullen er wereldwijd nog maar de helft van het aantal auto’s zijn dan nu het geval is. Waarom? Omdat er sowieso alleen nog maar zelfrijdende...