Wetsvoorstel wijziging huwelijksvermogensrecht ook door Eerste Kamer aangenomen

Als je trouwt na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, dan geldt van rechtswege (dus automatisch) de beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekent dit voor aanstaande echtgenoten?

De belangrijkste gevolgen van het nieuwe stelsel zijn:
• Bezittingen en schulden die je al had vóór het huwelijk blijven privé. Bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan, komen ieder van de echtgenoten voor een gelijk deel toe. Er gelden overigens wel uitzonderingen op deze hoofdregel.
• Een van de uitzonderingen op de hoofdregel is dat als je voor het huwelijk al gezamenlijke bezittingen of schulden had, die ook na het huwelijk gezamenlijk blijven. Belangrijk is te weten dat als je vóór huwelijk weliswaar al gezamenlijk eigenaar bent van een goed, maar de gerechtigdheid niet gelijk is (bijvoorbeeld de een 25 procent en de ander 75 procent), na het huwelijk ieder voor 50 procent gerechtigd is tot dit goed. Dat geldt ook voor schulden. Wil je dit niet, dan moet je dat via de notaris anders regelen.
• Erfenissen of schenkingen vallen niet in de beperkte gemeenschap. Deze komen dus toe aan degene die de erfenis of schenking heeft ontvangen. Dat is niet alleen zo voor erfenissen of schenkingen die je vóór het huwelijk hebt ontvangen, maar ook voor erfenissen of schenkingen die je tijdens het huwelijk ontvangt.
• Een onderneming die je voor het huwelijk al had, valt niet in de beperkte gemeenschap. Wel moet je tijdens het huwelijk een redelijke vergoeding voor de inbreng van je kennis, vaardigheden en arbeid inbrengen in de gemeenschap. Dit om te voorkomen dat gehele, gerealiseerde winst alleen aan jou ten goede komt. Dit geldt ook als de onderneming in een maatschap, vennootschap onder firma of bv wordt uitgeoefend, indien je in overwegende mate kan bepalen dat de winsten jou ten goede komen. Vraag is uiteraard: wat is een redelijke vergoeding? Dat moet van geval tot geval worden bekeken.
• In het geval je een onderneming start tijdens huwelijk, is het ondernemingsvermogen in beginsel gemeenschappelijk, tenzij de onderneming voor meer dan 50 procent met jouw privégeld is gefinancierd. Wil je dit niet, dan moet je dat via de notaris anders regelen.

Wie stelt dat een goed alleen van hem is, moet dat bewijzen. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt het goed geacht een gemeenschapsgoed te zijn. Daarom is het verstandig voor aanvang van het huwelijk goed vast te leggen wat je op dat moment al aan bezittingen hebt. De nieuwe regeling heeft dan ook tot de kritiek geleid dat er veel administratieve rompslomp bijkomt. Voortaan moeten immers drie vermogens worden geadministreerd, dat van ieder van de echtgenoten en dat van de beperkte gemeenschap.

De wet treedt in werking op een nader - bij koninklijk besluit - bekend te maken tijdstip.
De wet geldt niet voor huwelijken die al bestaan, voordat de wet in werking treedt. Wie dus vóór de datum van inwerkingtreding is gehuwd en geen huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld, is nog steeds gehuwd in algehele gemeenschap van goederen.

Wil je in de toekomst liever in algehele gemeenschap van goederen trouwen, dan moet je dat voortaan vastleggen bij de notaris. Dat geldt ook wanneer je bijvoorbeeld onder uitsluiting van iedere goederenrechtelijke gemeenschap wilt trouwen. De verwachting is dat met name ondernemers ook in de toekomst kiezen voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Dit betekent dat je enige kosten moet maken, maar daarvoor krijg je ook maatwerk en kun je keuzes maken die beter aansluiten bij jouw situatie.

Heb je vragen over het huwelijksvermogensrecht, dan kun je contact opnemen met de schrijver van dit artikel, Patricia Joosten (06-22616589), of met een van de andere medewerkers van de afdeling Familiebedrijven Marion Wouters (06-53247831), Johan Heuvelmans (06-51490276) of Thijs Tacken (06-51490274).

Contact/Reacties


Reageren op dit bericht? Laat hieronder uw reactie achter. Let op: deze is zichtbaar op onze site.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, oktober 2017

(05 oktober 2017)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, oktober 2017

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Bergen ter inzage

(04 oktober 2017)


Van 28 september tot en met 8 november 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2018 van de gemeente Bergen ter inzage. Arvalis adviseert...

Actualiteiten fosfaatreductieplan en fosfaatrechten

(03 oktober 2017)

Minister Kamp heeft het kortingspercentage voor periode 5 (november en december) vastgesteld op 12%. Hiermee wordt de lijn van de 2 voorgaande...

Een zonne-akker op agrarische grond; een mooie kans of toch maar liever niet?

(03 oktober 2017)

Stel je wordt benaderd door een projectontwikkelaar die een zonne-akker wil ontwikkelen. In zijn zoektocht naar een ideale locatie is hij (mede) op...

Nullozing glastuinbouw; kan ik hier daadwerkelijk aan voldoen?

(03 oktober 2017)

Per 1 januari 2018 gaat de individuele waterzuivingsplicht van gewasbeschermingsmiddelen voor de glastuinbouw in. Eén van de manieren om aan deze...