Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
13 januari 2021

Besluit gebruik meststoffen gepubliceerd

Sinds 1 januari is het besluit gebruik meststoffen aangepast voor de teelt van maïs op zand- en lössgrond. Deze wetwijziging werpt een extra barrière op ten aanzien van de teelt van maïs.

Volgens de toelichting op de wetswijziging is het doel ervan om het bemesten middels drijfmest en/of vloeibare zuiveringsslib van maïsland in de periode tussen 15 februari en 15 maart tegen te gaan. “Dit gebeurt in de praktijk echter slechts sporadisch,” vertelt Arvalis-adviseur Gido Lemmens. “Bovendien heeft de wetswijziging forse gevolgen voor de teelt van maïs in zijn algemeenheid.”

Lemmens somt de gevolgen van de wetswijziging op:

  • Het is verboden om maïs te telen als het betreffende perceel niet uiterlijk op 15 februari is aangemeld;
  • Drijfmest mag pas vanaf 15 maart worden aangewend, tenzij het perceel als grasland in gebruik is. Van grasland is sprake als in 2021 nog gras is geoogst;
  • Vaste mest mag vanaf 1 februari worden aangewend. Dit was eerdere jaren ook al het geval;
  • Bij de teelt van maïs in gescheurd grasland wordt de gebruiksnorm voor stikstofmeststoffen verlaagd naar 47 kg zuivere stikstof per hectare;
  • Wijzigingen in het voorgenomen gebruik (wijzigen van maïs naar een ander gewas) dienen uiterlijk 14 maart te worden doorgegeven.

Procedure
Voor het melden van de maïsteelt wordt een apart formulier in de digitale omgeving van ‘mijn RVO’ beschikbaar gesteld. Helaas is dit formulier tot op heden nog niet beschikbaar. Op het formulier dient de naam en adres van de gebruiker van het betreffende perceel alsook de ligging – kadastraal of topografisch – en de oppervlakte te worden gemeld. Lemmens: “Dit wetende is het raadzaam om, zeker bij samenwerkingsverbanden, tijdig te overleggen wie welke percelen dit jaar gaat bewerken als ook het bouwplan. De periode om de percelen aan te kunnen melden, is immers erg kort.”

Aandachtspunten
In de praktijk zullen er situaties ontstaan waarbij niet kan worden voldaan aan het besluit gebruik meststoffen. Zowel bij het niet tijdig aanmelden – 15 februari – als het niet tijdig afmelden – 14 maart – van een perceel waar maïs geteeld wordt of bij nader inzien géén maïs geteeld wordt, is er sprake van een overtreding van het besluit gebruik meststoffen (artikel 4).

Eén van de voorwaarden van de derogatievergunning is het voldoen aan artikel 4 van het besluit gebruik meststoffen. “Overtredingen hiervan kunnen daardoor resulteren in het intrekken van de derogatievergunning, met alle gevolgen van dien.”

Ook voor het ontvangen van bovenwettelijke vergoedingen (zoals agrarisch natuurbeheer) is het voldoen aan de meststoffenwet een voorwaarde. “Overtredingen kunnen resulteren in het inhouden van de volledige jaarvergoeding. Ook kunnen er korting worden opgelegd bij de uitbetaling betalingsrechten.”

Conclusie:

  • Als het perceel niet (of niet tijdig) is gemeld dan mag er op het betreffende jaar géén maïs geteeld worden;
  • Als een melding voor het telen van maïs niet voor 15 maart wordt teruggetrokken, mag er op het betreffende jaar géén ander gewas als maïs geteeld worden.

Zorg daarom tijdig voor een functionerende EHerkenning als u zelf de percelen wilt registreren/melden bij RVO. “En informeer tijdig uw gemachtigde adviseur als u deze de percelen wilt laten registreren/melden bij RVO. De adviseurs van Arvalis ondersteunen u hier graag bij.”

Tenslotte adviseert Lemmens ondernemers om een integrale afweging over hun bouwplan voor 2021 te maken. “De praktische uitvoerbaarheid van deze regeling wordt erg lastig, vooral als pas lopende het voorjaar duidelijk wordt welke percelen resteren waarop de teelt van maïs nog mogelijk zou zijn geweest. Maak daarom tijdig afspraken bij grondruil en overweeg welke alternatieve teelten nog mogelijk zijn als na 15 februari percelen beschikbaar komen maar niet of niet tijdig zijn gemeld. Overweeg bijvoorbeeld de meerwaarde van extra bouwland in relatie tot onder andere de grondgebondenheid als er een ander gewas moet worden gezaaid dan maïs omdat het perceel niet of niet tijdig is gemeld.”

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

Ondersteuning nodig van een ervaren jurist? Bel met mij! Wim Engels, Jurist
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten