De bouwaanvraag: hoe gaat dat nu straks?

Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (kortweg: bouwaanvraag) enigszins anders gaan verlopen. Wat gaat er nu precies veranderen, is een vraag die we vaak krijgen.

Als bouwkundigen hebben wij bij Arvalis Architectuur & Bouwadvies, dagelijks met dit soort processen te maken. Graag nemen we u in zo’n nieuw proces mee:

Je hebt een idee voor een nieuw gebouw of een verbouwing en zoekt daarbij een partij, die je kan helpen om dit idee uit te werken. Dat kan een architect zijn, maar ook een aannemer of een kennis.

Als deze persoon voldoende beeld heeft van wat jouw plannen zijn, raadpleegt deze de vergunningcheck op omgevingsloket.nl om te bepalen of er een vergunning nodig is. De vergunningcheck leid je door een aantal vragen waaruit duidelijk wordt of het werk vergunningplichtig is en onder welke gevolgklasse het bouwwerk valt.

Als het vergunningplichtige bouwwerk in de gevolgklasse 1 valt, dan kan via de vergunningcheck direct in de openbare registers van de toelatingsorganisatie, nagaan worden welke instrumenten voor kwaliteitsborging toegepast mogen worden en welke kwaliteitsborger daarvoor gekwalificeerd is. Concreet betekent dit op welke manier het werk gecontroleerd moet worden of het voldoet aan de voorschriften. De toelatingsorganisatie is een rijksdienst die toeziet op de kwaliteitsborging.

Dat is nodig omdat in dat geval, de gemeente niet meer toeziet op de bouwtechnische kwaliteit van zijn bouwwerk. Die taak ligt bij een deskundig kwaliteitsborger. Die kwaliteitsborger kan een onafhankelijke deskundige zijn, maar in veel gevallen kan dat ook de architect of de aannemer zijn. Welke architecten of aannemers dat mogen, staat in het register van de toelatingsorganisatie.

Als het ontwerp zover uitgewerkt is dat duidelijk is hoe het er uit komt te zien, kan de bouwaanvraag met het bouwplan worden ingediend bij de gemeente. De gemeente beoordeelt het plan op eisen van welstand, of het past binnen het bestemmingsplan en of er geen gevaar ontstaat voor uw buren en passanten, maar niet op het voldoen aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. De gemeente gaat wel na of het gekozen instrument voor kwaliteitsborging correct is voor dit bouwplan.

Als de gemeente akkoord gaat met het ingediende plan, wordt de vergunning toegekend en kan het plan verder uitgewerkt worden. En als dat nog niet gebeurd is, wordt er een aannemer en een kwaliteitsborger gezocht. De kwaliteitsborger bekijkt of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen moet de aanvrager van de vergunning aan de gemeente laten weten dat het werk gaat beginnen en wie de kwaliteitsborger is. De gemeente zal dan controleren of de kwaliteitsborger voor dit werk gekwalificeerd is.

De gemeente houdt vervolgens in de gaten of het bouwen niet te veel hinder veroorzaakt voor de omgeving, maar houdt geen toezicht op het bouwen zelf. Die taak is voor de kwaliteitsborger. Tijdens het werk ziet de kwaliteitsborger erop toe dat alles volgens de bouwvoorschriften wordt uitgevoerd. Eventuele afwijkingen meldt hij aan de aannemer en hij ziet erop toe dat de afwijkingen door de aannemer worden gecorrigeerd.

Als het werk klaar is, levert de aannemer het werk op en overhandigt een set met gegevens, genaamd het opleverdossier. Intussen heeft de kwaliteitsborger vastgesteld dat het werk aan de voorschriften voldoet en geeft hij een verklaring daarover af aan de opdrachtgever. De kwaliteitsborger zal in de veel gevallen ook nagaan of het opleverdossier correct is en overeenkomt met hetgeen er is gebouwd.

Nu rest de opdrachtgever nog één belangrijke taak. Hij moet de gemeente laten weten dat het werk gereed is en daarbij de verklaring, die hij heeft gekregen van de kwaliteitsborger, overhandigen. Als ook dat gebeurd is, is het moment daar en mag het bouwwerk daadwerkelijk in gebruik genomen worden.

Meer blogs

Te hoge WOZ-waarde grote financiële gevolgen voor OZB en erfbelasting

(20 december 2017)

Begin volgend jaar valt bij u de WOZ-beschikking van de gemeente weer in de brievenbus. Arvalis adviseert u – vooruitlopende hierop - alvast om dan...

Kosten besparen door efficiënt te werken: ruilverkaveling

(05 december 2017)

Dat je kosten kunt besparen door efficiënt te werken, is voor de meeste ondernemers geen nieuws. Dat efficiënt werken moeilijk is als gronden matig...

WOZ-waarde; mag het een onsje méér zijn?

(14 november 2017)

Bij de slager levert een onsje méér meestal geen problemen op. Indien een WOZ-waarde echter wordt verhoogd, zal menigeen zich toch minder meegaand...

Let op: kortingen op SDE-subsidie in praktijk niet altijd terecht

(24 oktober 2017)

Ondernemers die duurzame energie opwekken, kunnen gebruik maken van de SDE-regeling. De SDE-regeling is een subsidieregeling waarbij ieder jaar...

Glastuinbouwbedrijven weer ‘in the picture’ bij kopers

(03 oktober 2017)

Ondernemers in de glastuinbouw die hun bedrijf wilden verkopen, hebben een aantal moeilijke jaren achter de rug. Waar omstreeks 2010 de teneur in de...