De rijdende bestuursrechter?

‘Good old’ mr. Frank Visser en de tegenwoordige rijdende rechter mr. John Reid hebben er hun handen vol aan: het beslechten van burengeschillen. Niet uitgesloten is dat zij ooit concurrentie krijgen van de bestuursrechter. Die gaat zich binnenkort immers ook bemoeien met burenrecht en woonoverlast. Dit volgt uit de zogenaamde Aso-wet die onlangs door de Eerste Kamer is aangenomen.

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet aanpak woonoverlast aangenomen. Deze wet beoogt om ernstige en herhaaldelijke woonoverlast voor omwonenden tegen te gaan. De wet kent daartoe op initiatief van de raad aan de burgemeester de bevoegdheid toe om aan veroorzakers van woonoverlast een specifieke gedragsaanwijzing te geven. Vandaar dat de wet wel wordt aangeduid als de ‘Aso-wet’.

De wet voorziet in feite in een wijziging van de Gemeentewet en is bedoeld als een tussenvorm naast de twee reeds bestaande instrumenten van bestuurlijke waarschuwing en uithuisplaatsing. De eerste optie is te licht en heeft meestal geen effect en de tweede optie wordt veelal als een te zwaar middel gezien om veel voorkomende vormen van overlast te bestrijden. Denk hierbij aan geluidsoverlast, blaffende honden of vervuilde portieken. Tot nog toe werd de aanpak van burenoverlast als ondermaats beschouwd. Met de nieuwe Aso-wet wordt getracht om een bevoegdheid in het leven te roepen waarmee een op maat gesneden voorschrift aan de overlastveroorzaker kan worden opgelegd. Zo kan de eigenaar van de blaffende hond de last opgelegd krijgen om zijn hond te muilkorven of de veroorzaker van geluidsoverlast om geluidwerende vloerbedekking aan te brengen. 

Bewust heeft de wetgever er voor gekozen om deze nieuwe bevoegdheid een plaats te geven in het bestuursrecht en niet in het civiel recht. De burgemeester kan daartoe een last onder dwangsom opleggen en als dat niet helpt, zelfs een bestuursdwangsbesluit nemen. De overheid bemoeit zich er dan zelf mee en brengt de overlast –op kosten van de veroorzaker- ten einde.

Ofschoon de wet in een leemte voorziet waarin niet adequaat kon worden opgetreden tegen asociaal woongedrag, bestaat toch ook de zorg dat dit nieuwe instrument het gemeentelijk en het gerechtelijk apparaat wel eens fors extra zou kunnen belasten. Het is immers eenvoudiger en laagdrempeliger om een briefje naar de gemeente te sturen om de ‘aso-buurman’ aan te pakken dan om zelf een civiele procedure te starten en de buurman te dagvaarden. Burgers kunnen daarmee de overheid dus gemakkelijk voor het karretje spannen in kwesties die zich in het private domein bevinden.

Ook het vervolg van de kwestie is laagdrempeliger dan in een civiele procedure. Een gedragsaanwijzing op grond van de Aso-wet is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daartegen staat dus de mogelijkheid van bezwaar, beroep en hoger beroep open, zonder dat daarvoor een procesvertegenwoordiging door een advocaat is vereist. Al met al zou de druk op gemeenten en bestuursrechters dus wel eens fors kunnen toenemen. En die laatste? Die gaat zich voortaan net als de burgerlijke rechter bemoeien met burenkwesties en woonoverlast. De vervolgstap naar de rijdende bestuursrechter is dan snel gemaakt…. De tijd zal het leren!
 

 

 

Meer blogs

Te hoge WOZ-waarde grote financiële gevolgen voor OZB en erfbelasting

(20 december 2017)

Begin volgend jaar valt bij u de WOZ-beschikking van de gemeente weer in de brievenbus. Arvalis adviseert u – vooruitlopende hierop - alvast om dan...

Kosten besparen door efficiënt te werken: ruilverkaveling

(05 december 2017)

Dat je kosten kunt besparen door efficiënt te werken, is voor de meeste ondernemers geen nieuws. Dat efficiënt werken moeilijk is als gronden matig...

WOZ-waarde; mag het een onsje méér zijn?

(14 november 2017)

Bij de slager levert een onsje méér meestal geen problemen op. Indien een WOZ-waarde echter wordt verhoogd, zal menigeen zich toch minder meegaand...

Let op: kortingen op SDE-subsidie in praktijk niet altijd terecht

(24 oktober 2017)

Ondernemers die duurzame energie opwekken, kunnen gebruik maken van de SDE-regeling. De SDE-regeling is een subsidieregeling waarbij ieder jaar...

Glastuinbouwbedrijven weer ‘in the picture’ bij kopers

(03 oktober 2017)

Ondernemers in de glastuinbouw die hun bedrijf wilden verkopen, hebben een aantal moeilijke jaren achter de rug. Waar omstreeks 2010 de teneur in de...