Gastblog: Natuurontwikkeling in het Roerdal van papier naar resultaat - Marc Niessen (gebiedsmakelaar Natuurrijk Limburg)

Het is al weer bijna 10 jaar geleden dat de LLTB gezamenlijk met de gedeputeerde van de provincie Limburg 'de verklaring van Roermond' ondertekende. Belangrijk onderdeel daarin was de landbouw een rol te geven in het ontwikkelen en beheren van de omgevingskwaliteit. Waar staan we vandaag?

2013 is het startsein gegeven; Natuurrijk Limburg ging als partner van de Provincie onder andere aan de slag met de grote resterende natuurontwikkelingsopgave binnen de Natura 2000 en Kaderrichtlijn water gerelateerde maatregelen.

Een jaar later is het eerste natuurontwikkelingscontract getekend voor de omvorming van 17 hectare landbouwgrond naar natuurlijk weiland met een natuurstatus. Inmiddels hebben we samen met onze agrariërs en een enkele particulier ruim 80 hectare natuur ontwikkeld.

Welke effecten heeft deze maatregel? De basisgedachte bij natuurontwikkeling is herstel van de biodiversiteit. Dit hoeft niet de eerste voorwaarde te zijn. Zo is een van de resultaten van de natuurontwikkeling in het Roerdal dat er circa 5 kilometer Roeroever zijn bestemd tot natuur wat onder andere inhoudt dat er een einde is gekomen aan het gebruik van kunstmest, chemische bestrijdingsmiddelen en een einde aan het injecteren van drijfmest. We mogen er vanuit gaan dat dit ecologisch gezien uiteindelijk een heel positief gevolg zal hebben voor onder andere de uitspoeling van nitraat en fosfaat naar grond en zeker naar het oppervlaktewater. Zo komt de gaffellibelle terug en is inmiddels ook de otter gesignaleerd in Nederlands meest visrijke rivier, de Roer.

Hoe nu verder? De hectares die de afgelopen jaren via Natuurrijk Limburg zijn omgevormd van landbouwkundig gebruik naar natuur worden gezien als zg particuliere natuur hectares, ondanks dat deze door onze boeren worden beheerd. Dit is voor Natuurrijk Limburg de reden geweest om zichzelf af te vragen of er niet andere wegen zijn die naar ditzelfde of een breder doelbereik lopen. Ons antwoord daarop is 'landbouw met natuurinclusiviteit'; het mogelijk te ontwikkelen perceel houdt de bestemming landbouw maar initiatiefnemer gaat anders boeren. Géén chemische bestrijdingsmiddelen, géén kunstmest en wél vaste stalmest in de plaats van gangbaar drijfmest en eventueel herstel landschapselementen.

'De verklaring van Roermond' heeft een flinke aanzet gegeven om ervoor te zorgen dat onze boeren niet 'naast' de natuur máár juist als deelgenoot van dé natuur werken. Voor de komst van kunstmest, de naoorlogse herstructurering vanuit Mansholt en grootschalige verkavelingen was er géén  duidelijke scheiding tussen natuur en landbouw. De natuurontwikkelingen, agrarisch natuurbeheer, het gemeenschappelijke landbouwbeleid zullen aanzetten tot het laten verdwijnen van deze duidelijke scheidingslijn.

'Landbouw met natuurinclusiviteit' zal tevens een positieve bijdrage leveren aan herstel van onze bodem, vastlegging van koolstof en daarmee klimaatadaptatie, schoner grond- en oppervlaktewater, als erosiemaatregel in Zuid-Limburg, herstel van ons cultuurlandschap maar bovenal aan een verdere aanzet tot herstel van onze biodiversiteit.

Meer blogs

Natuurinclusieve landbouw: ‘wormen kweken’

(26 februari 2019)

Vanuit het Landbouwhuis in Roermond wordt door verschillende organisaties al enkele jaren actief gewerkt aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

De mediator vertelt: Aandacht voor de pet

(26 februari 2019)

Petten zijn een veelvuldig voorkomende hoofddeksel. Aan de pet kun je haast één op één zien wie je in welke rol voor je hebt: politieagent, kok,...

De mediatior vertelt: Zakelijke mediation, effectief maar te weinig toegepast

(30 januari 2019)

Geschillen in zakelijke omgevingen hebben vaak grote effecten. Zakelijke mediation kan dan een goede oplossing zijn. Patricia Joosten vertelt erover:

...

De mediator vertelt: Communicatie als strijdmiddel

(12 december 2018)

Ondernemerschap betekent: doelen stellen en ambities realiseren.  Als je luistert naar succesvolle ondernemers dan geven ze unaniem aan dat...

De mediator vertelt: week van de mediation

(12 november 2018)

Midden oktober vond de week van de mediation plaats. Weer zo’n ‘week van’  denkt u misschien. De realiteit is dat in ons land jaarlijks nog zo’n 1,7...