Let op: kortingen op SDE-subsidie in praktijk niet altijd terecht

Ondernemers die duurzame energie opwekken, kunnen gebruik maken van de SDE-regeling. De SDE-regeling is een subsidieregeling waarbij ieder jaar bekeken wordt hoeveel duurzame energie er opgewekt is in MWh. Op basis hiervan wordt het uiteindelijke subsidiebedrag per geproduceerde MWh berekend.

De SDE-regeling kun je combineren met andere subsidieregelingen of fiscale mogelijkheden. EIA en VAMIL zijn hier een voorbeeld van. Het combineren van regelingen, is echter aan bepaalde voorwaarden geboden. Zo is in de SDE-regeling opgenomen dat er in zo’n geval een MSK-toets moet plaatsvinden. De MSK-toets is een toets die bepaalt of er sprake is van overstimulering door stapeling van subsidies en/of fiscale mogelijkheden. Zo kan het dus zomaar voor komen dat je achteraf gekort wordt op de SDE-subsidie omdat je via een andere weg nog subsidie hebt ontvangen of gebruik hebt gemaakt van de fiscale mogelijkheden.

Kenmerkend aan een MSK-toets, is dat hier gewerkt wordt met een berekening over de gehele looptijd van de subsidieperiode voor het betreffende productiemiddel. In de praktijk zien we dan dat er gewerkt wordt met uitgangspunten die niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. En hierdoor kan het dus zomaar zo zijn dat RVO onterecht concludeert dat er sprake is van over stimulering, waardoor je gekort wordt op de SDE-subsidie.

In zo’n geval is het verstandig om een dossier bij te houden van alle opbrengsten, besparing, kosten etc. van het productiemiddel evenals ieder jaar bij te houden wat het rendement is. Mocht uit deze gegevens blijken dat er geen sprake is van over stimulering,  dan kun je alsnog vragen om een nieuwe toets.

Een voorbeeld uit de praktijk: In een casus met zonnepanelen waarbij gebruik is gemaakt van de SDE-regeling, EIA en een andere subsidieregeling kwam RVO tot de conclusie dat er sprake is van over stimulering. De SDE-subsidie werd na 1,5 jaar stop gezet. Uit de berekeningen die we 2 jaar later opnieuw maakten op basis van de daadwerkelijk behaalde resultaten,  werd echter duidelijk dat er pas na 11 jaar sprake was van over stimulering. De korting van de SDE-subsidie was dus onterecht, wat de ondernemer in kwestie ongeveer € 3.000,- op jaarbasis oftewel een kleine € 30.000,- bij een gelijkblijvende energiemarkt kostte.

Het is dus zeker de moeite om in geval van korting op de SDE-subsidie door de MSK-toets, een dossier bij te houden en indien van toepassing om een nieuwe toets te vragen. Heeft u hier mee te maken (gehad) en heeft u hier vragen over, kunt u contact met mij opnemen via 06-14669886 of mwolters@spam-protectarvalis.nl.

Meer blogs

Te hoge WOZ-waarde grote financiële gevolgen voor OZB en erfbelasting

(20 december 2017)

Begin volgend jaar valt bij u de WOZ-beschikking van de gemeente weer in de brievenbus. Arvalis adviseert u – vooruitlopende hierop - alvast om dan...

Kosten besparen door efficiënt te werken: ruilverkaveling

(05 december 2017)

Dat je kosten kunt besparen door efficiënt te werken, is voor de meeste ondernemers geen nieuws. Dat efficiënt werken moeilijk is als gronden matig...

WOZ-waarde; mag het een onsje méér zijn?

(14 november 2017)

Bij de slager levert een onsje méér meestal geen problemen op. Indien een WOZ-waarde echter wordt verhoogd, zal menigeen zich toch minder meegaand...

Glastuinbouwbedrijven weer ‘in the picture’ bij kopers

(03 oktober 2017)

Ondernemers in de glastuinbouw die hun bedrijf wilden verkopen, hebben een aantal moeilijke jaren achter de rug. Waar omstreeks 2010 de teneur in de...

Wie geef u het vertrouwen?

(11 september 2017)

Wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt? Dit is natuurlijk een legitieme vraag voor mensen die een dagje ouder worden, maar zeker ook...