Let op: kortingen op SDE-subsidie in praktijk niet altijd terecht

Ondernemers die duurzame energie opwekken, kunnen gebruik maken van de SDE-regeling. De SDE-regeling is een subsidieregeling waarbij ieder jaar bekeken wordt hoeveel duurzame energie er opgewekt is in MWh. Op basis hiervan wordt het uiteindelijke subsidiebedrag per geproduceerde MWh berekend.

De SDE-regeling kun je combineren met andere subsidieregelingen of fiscale mogelijkheden. EIA en VAMIL zijn hier een voorbeeld van. Het combineren van regelingen, is echter aan bepaalde voorwaarden geboden. Zo is in de SDE-regeling opgenomen dat er in zo’n geval een MSK-toets moet plaatsvinden. De MSK-toets is een toets die bepaalt of er sprake is van overstimulering door stapeling van subsidies en/of fiscale mogelijkheden. Zo kan het dus zomaar voor komen dat je achteraf gekort wordt op de SDE-subsidie omdat je via een andere weg nog subsidie hebt ontvangen of gebruik hebt gemaakt van de fiscale mogelijkheden.

Kenmerkend aan een MSK-toets, is dat hier gewerkt wordt met een berekening over de gehele looptijd van de subsidieperiode voor het betreffende productiemiddel. In de praktijk zien we dan dat er gewerkt wordt met uitgangspunten die niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. En hierdoor kan het dus zomaar zo zijn dat RVO onterecht concludeert dat er sprake is van over stimulering, waardoor je gekort wordt op de SDE-subsidie.

In zo’n geval is het verstandig om een dossier bij te houden van alle opbrengsten, besparing, kosten etc. van het productiemiddel evenals ieder jaar bij te houden wat het rendement is. Mocht uit deze gegevens blijken dat er geen sprake is van over stimulering,  dan kun je alsnog vragen om een nieuwe toets.

Een voorbeeld uit de praktijk: In een casus met zonnepanelen waarbij gebruik is gemaakt van de SDE-regeling, EIA en een andere subsidieregeling kwam RVO tot de conclusie dat er sprake is van over stimulering. De SDE-subsidie werd na 1,5 jaar stop gezet. Uit de berekeningen die we 2 jaar later opnieuw maakten op basis van de daadwerkelijk behaalde resultaten,  werd echter duidelijk dat er pas na 11 jaar sprake was van over stimulering. De korting van de SDE-subsidie was dus onterecht, wat de ondernemer in kwestie ongeveer € 3.000,- op jaarbasis oftewel een kleine € 30.000,- bij een gelijkblijvende energiemarkt kostte.

Het is dus zeker de moeite om in geval van korting op de SDE-subsidie door de MSK-toets, een dossier bij te houden en indien van toepassing om een nieuwe toets te vragen. Heeft u hier mee te maken (gehad) en heeft u hier vragen over, kunt u contact met mij opnemen via 06-14669886 of mwolters@spam-protectarvalis.nl.

Meer blogs

De mediator vertelt: Communicatie als strijdmiddel

(12 December 2018)

Ondernemerschap betekent: doelen stellen en ambities realiseren.  Als je luistert naar succesvolle ondernemers dan geven ze unaniem aan dat...

De mediator vertelt: week van de mediation

(12 November 2018)

Midden oktober vond de week van de mediation plaats. Weer zo’n ‘week van’  denkt u misschien. De realiteit is dat in ons land jaarlijks nog zo’n 1,7...

De mediator vertelt: Valkuilen bij conflicten

(16 October 2018)

Conflicten gaan nooit alleen over feiten. Gevoelens en meningen spelen een belangrijke rol. Evenals de visie die men op de feiten heeft en de doelen...

De mediator vertelt: Hoe om te gaan met conflicten?

(17 September 2018)

Van Dale omschrijft een conflict als “strijd, verschil van mening”.

In de mediatonpraktijk merken we dat mensen die bij een conflict betrokken zijn,...

Gastblog: Natuurontwikkeling in het Roerdal van papier naar resultaat - Marc Niessen (gebiedsmakelaar Natuurrijk Limburg)

(22 August 2018)

Het is al weer bijna 10 jaar geleden dat de LLTB gezamenlijk met de gedeputeerde van de provincie Limburg 'de verklaring van Roermond' ondertekende....