Pachtprijzen 2017

Jaarlijks worden de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Voor pachtovereenkomsten die zijn aangegaan vóór 1 september 2007 gelden daartoe veranderpercentages. Als specialist pachtzaken bij Arvalis Juristen, zet ik in deze blog, de hoofdlijnen van de per 1 juli 2017 geldende pachtnormen voor u op een rij.

 

CategorieNoord- en Midden-LimburgZuid-Limburg
Los land-7% (+20%)-10% (+4%)
Tuinland+58% (+32%)+58% (+32%)
Bedrijfsgebouwen+1,3% (+1,06%)+1,3% (+1,06%)
Bedrijfswoning+2,8% (+2,1%)+2,8% (+2,1%)

Daling
De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven gedurende de referentieperiode. De referentieperiode omvat een tijdvak van vijf jaar en wordt ieder jaar ‘ververst’. Het oudste jaar komt dan te vervallen en het nieuwste jaar treedt daarvoor in de plaats. Ten opzichte van de pachtnormen 2016 betekent dit voor zowel de melkveehouderij als voor de akkerbouw dat een gemiddeld beter jaar (2010), wordt ingewisseld voor een gemiddeld slechter jaar (2015). Dit verklaart waarom de pachtnormen 2017 in alle pachtprijsgebieden dalen ten opzichte van de normen 2016. Voor de beide pachtprijsgebieden in Limburg leidt dit zelfs tot negatieve veranderpercentages. 

Tuinland
De veranderpercentages kunnen niet ‘zo maar’ worden toegepast. Er gelden onder- en bovengrenzen die niet mogen worden overschreden. Ook is er sprake van een absoluut plafond ter hoogte van 2% van de vrije verkeerswaarde van de grond. Pachtprijzen mogen nooit boven dit plafond uitstijgen, al is het onduidelijk of dit ook geldt bij de herzieningen van rechtswege. De beoordeling hiervan zal met name van belang zijn bij de aanpassing voor de pachtprijzen voor tuinland. Na de al forse verhoging in 2016 met 32% is er in 2017 wederom sprake van een verhoging van maar liefst 58%. Het is te verwachten dat het onverkort toepassen van deze verhoging in veel gevallen tot een overschrijding van het 2%-plafond zal leiden. Het is voor tuinland dus goed opletten of de veranderpercentages wel of niet toegepast mogen worden!

Wanneer betalen?
Een veel voorkomend misverstand is dat de pachtnormen zoals die in enig jaar gelden, ook in datzelfde jaar zouden moeten worden doorberekend in de pachtprijs. Dat is meestal namelijk niet het geval. Een voorbeeld zal dit verduidelijken. De nieuwe pachtnormen worden jaarlijks op 1 juli vastgesteld. De wet bepaalt vervolgens dat zij pas gaan gelden voor het daarop volgende pachtjaar zoals dat tussen partijen is bepaald. Stel dat partijen hebben bepaald dat het pachtjaar loopt van 1 november tot 1 november. In dat geval gaan de pachtnormen 2017 pas gelden voor het pachtjaar dat loopt van 1 november 2017 tot 1 november 2018. En, omdat in de pachtpraktijk meestal de afspraak geldt dat de pachtprijs achteraf verschuldigd is, betekent het in dit voorbeeld dat de herziene pachtprijs op basis van de normen 2017, pas verschuldigd is op of vóór 1 november 2018. In verreweg de meeste gevallen dient de pachtbetaling in het najaar van 2017 dus gebaseerd te zijn op de normen van 2016 en niet die van 2017. De normen van 2016 zijn in bovenstaande tabel tussen haakjes geplaatst.       

Woning en bedrijfsgebouwen
De veranderpercentages voor de agrarische bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen laten geen opmerkelijke ontwikkelingen zien. De maximale verhoging voor de woning bedraagt 2,8% en is ontleend aan de inflatie en het huurprijzenbeleid voor woonruimte. De pachtprijs voor bedrijfsgebouwen kan met maximaal 1,3% worden verhoogd en dit stemt overeen met de gemiddelde bouwkostenindex.

Grondkamer
De genoemde veranderpercentages gelden van rechtswege. Zij moeten dus altijd worden toegepast, mits de geldende minima en maxima niet worden overschreden. Daarnaast bestaat nog steeds de mogelijkheid om een pachtprijsherziening te vragen aan de Grondkamer. Daar kan een pachter, dan wel een verpachter, belang bij hebben. Met name als men meent dat, ondanks het toepassen van deze wettelijke herzieningen, het pachtprijspeil nog steeds niet ‘marktconform’ is. Dat kan het geval zijn als de - op enig moment tussen partijen afgesproken pachtprijs - erg laag was, of bijvoorbeeld bij bedrijfsgebouwen waarvan in de loop der jaren de doelmatigheid steeds verder is afgenomen. In dergelijke gevallen kan het raadzaam zijn om het pachtprijspeil door de grondkamer te laten bepalen.

Meer weten?
Wilt u weten of in uw geval de huidige pachtprijs moet of kan worden aangepast, neemt u dan contact met mij op via 06-22527657 of astoffels@spam-protectarvalis.nl. Graag informeer ik u nader over de aangepaste pachtnormen en bereken ik de nieuwe geldende pachtprijs voor u. Ook kan ik u adviseren of een herziening door de Grondkamer voor u zinvol is.

 

 

Meer blogs

De mediator vertelt: het kaf van het koren scheiden

(27 June 2018)

Zit u in een conflictsituatie waar u op eigen kracht niet meer uitkomt? Dan kunt u natuurlijk naar een advocaat stappen en een gerechtelijke procedure...

Te hoge WOZ-waarde grote financiële gevolgen voor OZB en erfbelasting

(20 December 2017)

Begin volgend jaar valt bij u de WOZ-beschikking van de gemeente weer in de brievenbus. Arvalis adviseert u – vooruitlopende hierop - alvast om dan...

Kosten besparen door efficiënt te werken: ruilverkaveling

(05 December 2017)

Dat je kosten kunt besparen door efficiënt te werken, is voor de meeste ondernemers geen nieuws. Dat efficiënt werken moeilijk is als gronden matig...

WOZ-waarde; mag het een onsje méér zijn?

(14 November 2017)

Bij de slager levert een onsje méér meestal geen problemen op. Indien een WOZ-waarde echter wordt verhoogd, zal menigeen zich toch minder meegaand...

Let op: kortingen op SDE-subsidie in praktijk niet altijd terecht

(24 October 2017)

Ondernemers die duurzame energie opwekken, kunnen gebruik maken van de SDE-regeling. De SDE-regeling is een subsidieregeling waarbij ieder jaar...