WOZ-waarde; mag het een onsje méér zijn?

Bij de slager levert een onsje méér meestal geen problemen op. Indien een WOZ-waarde echter wordt verhoogd, zal menigeen zich toch minder meegaand opstellen. Een hogere WOZ-waarde leidt immers tot een hogere aanslag, nietwaar? Deze veronderstelling gaat echter niet altijd op. Zie hieronder een voorbeeld waarin een belastingplichtige zelf om een verhoging van de WOZ-waarde vroeg, maar een hogere belastingaanslag uit bleef.

Gemeenten stellen elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Deze waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen. Tegen de vaststelling van de WOZ-waarde kan de belastingplichtige zich verzetten. In het merendeel van de gevallen wordt daarmee beoogd om de WOZ-waarde naar beneden bijgesteld te krijgen om zo ook minder belasting te hoeven betalen.

In het voorbeeld waar ik hierboven over sprak, vroeg een belanghebbende echter niet om een verlaging van de WOZ-waarde, maar om een – zelfs zeer forse – verhoging en wel van €45.000 naar €394.000! De belanghebbende meende hiervoor goede gronden te hebben, gelegen buiten het fiscale spectrum. De belastingambtenaar, de rechtbank en in hoger beroep het hof waren hem echter niet ter wille. Zij wezen de vordering af omdat procesbelang zou ontbreken. Het hof wees daarbij op een rechtsregel die juist dient ter bescherming van rechtszoekenden, namelijk het verbod dat een rechtszoekende als gevolg van het instellen van beroep, in een slechtere financiële positie zou komen te verkeren. En een verhoging van de WOZ-waarde leidt tot hogere belastingen en dus tot financieel nadeel, aldus het hof.

De belanghebbende in kwestie was het hier echter niet mee eens en zo kwam de zaak tot bij de Hoge Raad. Die oordeelde ánders en in het voordeel van de belanghebbende. Volgens de Hoge Raad is het wél duidelijk dat iemand die in een procedure een hogere WOZ-waarde bepleit, daarmee niet beoogt om méér belasting te betalen maar kennelijk andere motieven en belangen heeft om die verhoging na te streven. Dat betekent ook, aldus de Hoge Raad, dat indien de verhoging van de WOZ-waarde wordt toegewezen, dit niet kan leiden tot een verhoging van de belasting(en). Van enig financieel nadeel voor de belanghebbende is dus geen sprake.

Wilt u dus - om andere dan fiscale reden -  de WOZ-waarde verhoogd hebben (bijvoorbeeld in verband met de verkoop van een huis) dan kunt u dit gerust bepleiten zónder daarmee een hogere belastingaanslag te riskeren. Bent u toch niet zeker van uw zaak, neem dan gerust eens contact op met een van de juristen van Arvalis. Zij kunnen de mogelijkheden dan met u bekijken en indien nodig een bezwaar of beroep voor u instellen.   

 

 

Meer blogs

De mediator vertelt: Communicatie als strijdmiddel

(12 December 2018)

Ondernemerschap betekent: doelen stellen en ambities realiseren.  Als je luistert naar succesvolle ondernemers dan geven ze unaniem aan dat...

De mediator vertelt: week van de mediation

(12 November 2018)

Midden oktober vond de week van de mediation plaats. Weer zo’n ‘week van’  denkt u misschien. De realiteit is dat in ons land jaarlijks nog zo’n 1,7...

De mediator vertelt: Valkuilen bij conflicten

(16 October 2018)

Conflicten gaan nooit alleen over feiten. Gevoelens en meningen spelen een belangrijke rol. Evenals de visie die men op de feiten heeft en de doelen...

De mediator vertelt: Hoe om te gaan met conflicten?

(17 September 2018)

Van Dale omschrijft een conflict als “strijd, verschil van mening”.

In de mediatonpraktijk merken we dat mensen die bij een conflict betrokken zijn,...

Gastblog: Natuurontwikkeling in het Roerdal van papier naar resultaat - Marc Niessen (gebiedsmakelaar Natuurrijk Limburg)

(22 August 2018)

Het is al weer bijna 10 jaar geleden dat de LLTB gezamenlijk met de gedeputeerde van de provincie Limburg 'de verklaring van Roermond' ondertekende....