WOZ-waarde; mag het een onsje méér zijn?

Bij de slager levert een onsje méér meestal geen problemen op. Indien een WOZ-waarde echter wordt verhoogd, zal menigeen zich toch minder meegaand opstellen. Een hogere WOZ-waarde leidt immers tot een hogere aanslag, nietwaar? Deze veronderstelling gaat echter niet altijd op. Zie hieronder een voorbeeld waarin een belastingplichtige zelf om een verhoging van de WOZ-waarde vroeg, maar een hogere belastingaanslag uit bleef.

Gemeenten stellen elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Deze waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen. Tegen de vaststelling van de WOZ-waarde kan de belastingplichtige zich verzetten. In het merendeel van de gevallen wordt daarmee beoogd om de WOZ-waarde naar beneden bijgesteld te krijgen om zo ook minder belasting te hoeven betalen.

In het voorbeeld waar ik hierboven over sprak, vroeg een belanghebbende echter niet om een verlaging van de WOZ-waarde, maar om een – zelfs zeer forse – verhoging en wel van €45.000 naar €394.000! De belanghebbende meende hiervoor goede gronden te hebben, gelegen buiten het fiscale spectrum. De belastingambtenaar, de rechtbank en in hoger beroep het hof waren hem echter niet ter wille. Zij wezen de vordering af omdat procesbelang zou ontbreken. Het hof wees daarbij op een rechtsregel die juist dient ter bescherming van rechtszoekenden, namelijk het verbod dat een rechtszoekende als gevolg van het instellen van beroep, in een slechtere financiële positie zou komen te verkeren. En een verhoging van de WOZ-waarde leidt tot hogere belastingen en dus tot financieel nadeel, aldus het hof.

De belanghebbende in kwestie was het hier echter niet mee eens en zo kwam de zaak tot bij de Hoge Raad. Die oordeelde ánders en in het voordeel van de belanghebbende. Volgens de Hoge Raad is het wél duidelijk dat iemand die in een procedure een hogere WOZ-waarde bepleit, daarmee niet beoogt om méér belasting te betalen maar kennelijk andere motieven en belangen heeft om die verhoging na te streven. Dat betekent ook, aldus de Hoge Raad, dat indien de verhoging van de WOZ-waarde wordt toegewezen, dit niet kan leiden tot een verhoging van de belasting(en). Van enig financieel nadeel voor de belanghebbende is dus geen sprake.

Wilt u dus - om andere dan fiscale reden -  de WOZ-waarde verhoogd hebben (bijvoorbeeld in verband met de verkoop van een huis) dan kunt u dit gerust bepleiten zónder daarmee een hogere belastingaanslag te riskeren. Bent u toch niet zeker van uw zaak, neem dan gerust eens contact op met een van de juristen van Arvalis. Zij kunnen de mogelijkheden dan met u bekijken en indien nodig een bezwaar of beroep voor u instellen.   

 

Meer blogs

Natuurinclusieve landbouw: ‘wormen kweken’

(26 februari 2019)

Vanuit het Landbouwhuis in Roermond wordt door verschillende organisaties al enkele jaren actief gewerkt aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

De mediator vertelt: Aandacht voor de pet

(26 februari 2019)

Petten zijn een veelvuldig voorkomende hoofddeksel. Aan de pet kun je haast één op één zien wie je in welke rol voor je hebt: politieagent, kok,...

De mediatior vertelt: Zakelijke mediation, effectief maar te weinig toegepast

(30 januari 2019)

Geschillen in zakelijke omgevingen hebben vaak grote effecten. Zakelijke mediation kan dan een goede oplossing zijn. Patricia Joosten vertelt erover:

...

De mediator vertelt: Communicatie als strijdmiddel

(12 december 2018)

Ondernemerschap betekent: doelen stellen en ambities realiseren.  Als je luistert naar succesvolle ondernemers dan geven ze unaniem aan dat...

De mediator vertelt: week van de mediation

(12 november 2018)

Midden oktober vond de week van de mediation plaats. Weer zo’n ‘week van’  denkt u misschien. De realiteit is dat in ons land jaarlijks nog zo’n 1,7...