Natuurinclusieve landbouw: ‘wormen kweken’

Vanuit het Landbouwhuis in Roermond wordt door verschillende organisaties al enkele jaren actief gewerkt aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer of ANLb (coöperatie Natuurrijk Limburg) en de  realisatie van het Nationale Natuurnetwerk Nederland door boeren (Stichting Natuurrijk Limburg). Inmiddels doen er ruim 1300 deelnemers mee aan het ANLb en is er zo’n 200 hectare landbouwgrond omgezet van de functie landbouw naar een extensievere functie. Deze grond ligt binnen de goudgroene zone en de hoofddoelstelling is het in stand houden van natuur. 

De uitdaging voor de komende jaren ligt hem niet zozeer in het in stand houden van het natuurnetwerk, maar vooral op het verbeteren van de vruchtbaarheid van onze landbouwgrond met daaraan onlosmakelijk verbonden biodiversiteitsherstel. Wat kan slimmer? Beter gezegd: wat moet slimmer?

Het verhogen van de vruchtbaarheid van onze bodem heeft veel voordelen: herstel biodiversiteit, verbetering waterkwaliteit in waterlopen, bufferend vermogen voor waterkwantiteit (droog én nat), vasthouden nutriënten, vastlegging industriële NOX emissies (vastlegging CO2 in organisch materiaal). 

Een goed voorbeeld van zo’n voordeel is dat, wanneer er sprake is van een goede, weerbare bodem, er bij extreme droogte minder beregeningskosten gemaakt hoeven te worden. Er is minder kans op veel (nachtelijke) arbeid en productieverliezen, er is minder kunstmest nodig er is minder gewasbestrijding en ga zo verder. Zo kun je zien dat bodem, naast landbouwproducten, nog veel meer te bieden heeft.

Met de aftrap van ‘natuurinclusieve landbouw’ vanuit de LLTB is er een definitieve brug geslagen vanuit onze landbouw naar onze natuur en van onze natuur naar onze landbouw. Eigenlijk gaan we hiermee terug naar de basis, het natuurlijk kapitaal van agrarisch Limburg, de bodem. Een belangrijke indicator voor een goed werkende bodem is de aanwezigheid van wormen. Mijn boodschap luidt dan ook: we moeten weer wormen kweken!
 

Meer blogs

De mediator vertelt: Aandacht voor de pet

(26 februari 2019)

Petten zijn een veelvuldig voorkomende hoofddeksel. Aan de pet kun je haast één op één zien wie je in welke rol voor je hebt: politieagent, kok,...

De mediatior vertelt: Zakelijke mediation, effectief maar te weinig toegepast

(30 januari 2019)

Geschillen in zakelijke omgevingen hebben vaak grote effecten. Zakelijke mediation kan dan een goede oplossing zijn. Patricia Joosten vertelt erover:

...

De mediator vertelt: Communicatie als strijdmiddel

(12 december 2018)

Ondernemerschap betekent: doelen stellen en ambities realiseren.  Als je luistert naar succesvolle ondernemers dan geven ze unaniem aan dat...

De mediator vertelt: week van de mediation

(12 november 2018)

Midden oktober vond de week van de mediation plaats. Weer zo’n ‘week van’  denkt u misschien. De realiteit is dat in ons land jaarlijks nog zo’n 1,7...

De mediator vertelt: Valkuilen bij conflicten

(16 oktober 2018)

Conflicten gaan nooit alleen over feiten. Gevoelens en meningen spelen een belangrijke rol. Evenals de visie die men op de feiten heeft en de doelen...