Aan de slag met kringlooplandbouw

Een nieuw perspectief voor de landbouw door een transitie naar een meer circulaire en minder kostprijs-gedreven aanpak. Dat is in het kort de basis van het plan dat minister Schouten afgelopen maandag presenteerde.

In het plan zijn – min of meer – praktische handvaten gegeven op welke wijze de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit concreet  invulling wil gaan geven aan deze gigantische operatie.

Voor veel ondernemers zijn dit soort toch vrij abstracte programma’s moeilijk te doorgronden en vertaalbaar naar hun eigen dagelijkse praktijk. Toch zijn er tal van voorbeelden te noemen van initiatieven en projecten die mede invulling (gaan) geven aan deze uitdaging. Ook Arvalis is hier via diverse activiteiten volop mee bezig.

Duurzaamheid belonen

Meerwaarde creëren door duurzaamheid en dit vertalen naar een verdienmodel voor de boer is een uitdaging die op veel fronten zichtbaar is. Duurzaam produceren kost geld. Uitdaging is om deze veelal extra kosten te vertalen naar een nieuw verdienmodel. Onderzoek wijst uit dat de consument tegenwoordig bereid is meer te betalen voor een bewezen duurzaam en transparant product. Maar hoe kan deze trend worden vertaald naar daadwerkelijke meerwaarde voor de boer?

Binnen diverse projecten van Arvalis is dit een belangrijke doelstelling. Niet alleen projecten die specifiek inspelen op directe reductie van milieubelasting spelen hierop in. Ook in zogenaamde korte keten-trajecten wordt gezocht naar mogelijkheden om transparantie te vertalen naar directe meerwaarde voor de consument.

Gezonde Bodem is de Basis

Arvalis is betrokken bij een groot aantal projecten dat als doel heeft de bodem blijvend gezond te houden voor agrarische productie. Naast betrokkenheid van de LLTB bij het lectoraat Bodem van HAS Hogeschool Venlo worden meerdere concrete projecten opgestart die als doel hebben de bodem gezond te houden met meerwaarde voor de boer. Centraal in deze projecten staat de vraag of we wellicht in staat zijn met innovatieve bedrijfsvoering de bodemgezondheid op peil te houden en zelfs te verbeteren. Mengteelten, innovatieve gewassen, toepassing van Bokashi; allemaal opties die in projecten door Arvalis worden onderzocht.

Ook bij dit soort trajecten geldt: Meten is Weten. Vandaar dat er ook gewerkt wordt aan methodieken om de bodemgezondheid daadwerkelijke te meten, beoordelen en monitoren.

Via samenwerking reststromen benutten

Arvalis stond mede aan de wieg van het BioTreatCenter in Venlo. Een samenwerkingsverband in Venlo dat zich richt op de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden voor het verwaarden van biomassa (zowel specifieke teelten als reststromen) naar een scala van toepassingen. Inmiddels  worden binnen het BioTreatCenter vergaande samenwerkingen gesmeed om in samenwerking met de sector tot nieuwe kansen en mogelijkheden te komen. Voorbeelden hiervan zijn de doorontwikkeling van winning van eiwitten uit grassen, opschaling van verwaarding van vezels uit reststromen tot bijvoorbeeld bouwmaterialen enzovoorts. Ook start medio 2019 vanuit het BioTreatCenter een programma dat zich richt op onderzoek naar en introductie van innovatieve teelten met een veelheid aan toepassingen die tegelijkertijd bij (kunnen) dragen aan het gezond houden van de bodem.

Voedselproductie verbetert natuur, milieu en klimaat

Mede door de aanwezigheid van Arvalis in de Villa Flora in Venlo, dat dienst doet als hoofdgebouw  van de Brightlands Campus Greenport Venlo, zijn we in staat om ondernemers wegwijs te maken in onder andere de wereld van gezonde voeding en mogelijkheden voor nieuwe bedrijfsstrategieën voor de vermarkting van lokale, gezonde producten. Inmiddels zijn al meerdere initiatieven waarin samengewerkt wordt met onder meer Universiteit Maastricht opgestart en/of afgesloten. 

Wilt u meer weten over kringlooplandbouw en de mogelijkheden bij Arvalis? Neem contact op met Patrick Lemmens via 06-22693273.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, oktober 2019

(18 oktober 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, oktober 2019.

Actualiteiten rondom stikstofproblematiek

(17 oktober 2019)

Het onderwerp stikstof is heden ten dage niet weg te denken uit de media, als gespreksonderwerp aan tafel en tijdens bijeenkomsten. Dit is niet zonder...

Vanaf 2020: nieuwe klasseindeling fosfaatdifferentiatie

(17 oktober 2019)

Volgens de ontwerpwijziging wordt met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe klasse-indeling doorgevoerd op de fosfaatgebruiksnormen.

Onderstaande...

Provincie Limburg doet concessies aan boeren en tuinders

(17 oktober 2019)

Verschillende medewerkers van Arvalis waren afgelopen dinsdag aanwezig bij het gouvernement in Maastricht. Bijna vijfhonderd Limburgse boeren en...

Aanpassing excretieforfaits

(17 oktober 2019)

Minister Schouten heeft deze zomer een internetconsultatie gehouden over de actualisering van de excretieforfaits. Beoogd was om de excretieforfaits...