Actualiteiten rondom stikstofproblematiek

Op 24 oktober jl. zijn de naar aanleiding van de provinciale protesten aangepaste “Beleidsregels intern en extern salderen in Limburg” gepubliceerd. Hierna worden een aantal belangwekkende punten besproken.

Intern en extern salderen
In de vorige versie van de beleidsregels werd een onderscheid gemaakt in de uitgangssituatie bij intern en extern salderen. Het was namelijk zo dat bij intern salderen uitgegaan werd van de feitelijk gerealiseerde capaciteit en bij extern salderen van de feitelijk benutte capaciteit op 8 oktober 2019. Dit is in de nieuwe beleidsregels veranderd, in die zin dat nu zowel bij intern alsook bij extern salderen wordt uitgegaan van de feitelijk gerealiseerde capaciteit binnen de vergunde capaciteit. Of gebouwen of installaties daadwerkelijk zijn gerealiseerd, kan volgens de provincie bijvoorbeeld worden aangetoond op basis van luchtfoto’s, foto’s of betaalde rekeningen. 
De datum 8 oktober 2019 is uit de beleidsregels gehaald. Bij zowel intern als extern salderen mag geen gebruik gemaakt worden van onbenutte ruimte. Dit wordt door de provincie omschreven als ruimte die niet gebruik zal of kan gaan worden. 
Uit het schema bij dit artikel blijkt hoe zich dit verhoudt tot de vergunde activiteit:

De provincie Limburg benoemd een aantal uitzonderingen waarin het rechtvaardig is om bij intern salderen uit te gaan van de referentiesituatie zonder inperking op de gerealiseerde capaciteit. Voorbeelden hiervan zijn volgens de provincie situaties waarin alle benodigde vergunningen al zijn verkregen, wanneer onomkeerbare verplichtingen zijn aangegaan, grondopties zijn genomen, opdracht aan aannemer of architect is verleend en dergelijke. 

Eerder was in de beleidsregel een koppeling opgenomen met de op het bedrijf aanwezige varkens- pluimvee- of fosfaatrechten op 4 oktober. Deze koppeling is inmiddels door de provincie Limburg vooralsnog uit de beleidsregels gehaald. 
 
Besluit emissiearme huisvesting
De provincies zullen ingevolge de Beleidsregel bij het berekenen van de N-emissie van een saldogevende veehouderij uitgaan van ten hoogste de emissie per bedrijf (dit was eerst per dierplaats) op grond van het Besluit emissiearme huisvesting, zoals dat geldt op het moment van de indiening van de aanvraag voor een natuurvergunning. 

Buiten beschouwing gelaten N-emissie
In de Beleidsregel staat eveneens dat bij de beoordeling van aanvraag de N-emissie van een agrarisch bedrijf dat deelneemt aan de subsidieregeling sanering varkenshouderijen dan wel een daarmee vergelijkbare andere warme saneringsregeling, alsmede de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij buiten beschouwing zal worden gelaten, voor zover deze worden ingezet voor extern salderen. Ten aanzien van intern salderen wordt de N-emissie van een agrarisch bedrijf dat deelneemt aan de subsidieregeling sanering varkenshouderij dan wel een andere daarmee vergelijkbare andere warme saneringsregeling buiten beschouwing gelaten. 

Afroming
Uit de Beleidsregel volgt dat de provincies eerst de latente of onbenutte ruimte uit de vergunningen willen halen en daarna bij extern salderen nog met een extra percentage af te romen. Dit percentage is vastgesteld op 30% van de N-emissie. 

Brabant
In de provincie Noord-Brabant is ondanks protesten, debatten en ingediende moties tot op heden nog geen sprake van aanpassing van de beleidsregels. Het is de vraag hoe dit zich de komende tijd verder gaat ontwikkelen en of er voor Brabant nog aanpassingen te verwachten zijn. Ten aanzien van de Verordening Natuurbescherming geldt in Brabant nog steeds dat voor 1 april 2020 een aanvraag ingediend moet worden.

Duidelijk is wel dat de stikstofproblematiek een dynamisch onderwerp betreft, waarover het laatste woord nog zeker niet gezegd is. Wij van Arvalis volgen deze ontwikkelingen op de voet, zodat wij met u als ondernemer mee kunnen denken. Wij zijn trots op de boer en zetten ons graag voor u in!

Wilt u met ons redeneren over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met uw adviseur of jurist van Arvalis. 
 

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, november 2019

(15 november 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, november 2019.

Bijeenkomsten voor boerderijproof GLB

(14 november 2019)

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt vernieuwd per 2021. Boeren en tuinders wordt vanaf dat moment gevraagd extra maatregelen te nemen op...

Kabinet presenteert maatregelenpakket stikstof

(14 november 2019)

Gisteren, op woensdag 13 november, heeft het kabinet een maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek gepresenteerd. Reden hiervoor is de grote...

Expertise duurzame energie binnen Arvalis

(14 november 2019)

Door klimaatverandering is nu sprake van een energietransitie. Hierbij wordt vooral ingezet op (grootschalige) lokale opwekking van duurzame energie...

Onderzoek met een onderbroek

(14 november 2019)

Een gezonde bodem betekent een hongerige bodem. Met een juist bodembeheer zou de grond onder uw gewassen vol moeten zitten met miljoenen kleine...