Afroming overdracht fosfaatrechten gestegen van 10 naar 20 procent

Doordat in 2018 te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven, is het sectorplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo) overschreden. Dat is in strijd met de Europese staatssteunbeschikking. Daarom eist de Europese Commissie dat het aantal uitgegeven rechten nog dit jaar tot onder het sectorplafond daalt. Momenteel ligt het aantal toegekende fosfaatrechten op circa 85,3 miljoen kilo.

Om die reden is het afromingspercentage bij een overdracht van fosfaatrechten verhoogd van 10 naar 20 procent. Deze wijziging van de ‘Meststoffenwet’ werd op woensdag 12 juni in het Staatsblad gepubliceerd. Een dag na de publicatie trad de wetswijziging in werking. Voor overdrachten die uiterlijk op 12 juni zijn gemeld en door beide partijen digitaal zijn ondertekend, geldt nog een afroming van 10 procent. Overdrachten vanaf 13 juni worden met 20 procent afgeroomd.

Indien er sprake is van een heen- en teruglease binnen één kalenderjaar, waarbij bij de teruglease geen afroming plaatsvindt, wordt bij de heenlease het afromingspercentage ook verhoogd naar 20 procent.

Voorheen kwamen de afgeroomde fosfaatrechten in de fosfaatbank terecht. Inmiddels heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aangegeven dat de reeds afgeroomde rechten volledig komen te vervallen. Ook de nog af te romen rechten zullen vervallen. Pas wanneer het aantal fosfaatrechten in de melkveehouderij onder het sectorplafond is gekomen, wordt de fosfaatbank weer gevuld met afgeroomde rechten.

Wilt u meer weten over deze wetswijziging en wat dit concreet voor uw bedrijf betekent? Neem dan contact op met uw Arvalis adviseur.

Meer nieuws

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(17 juli 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...

Nieuwsbrief Arvalis, juni 2019

(21 juni 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni 2019.

PAS uitspraak op 29 mei zorgt voor veel onrust

(19 juni 2019)

Er is al veel aandacht in de media over de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over de Programmatische Aanpak Stikstof. Door de uitspraak zijn...

Overdrachtsbelasting: puzzelen loont de moeite

(19 juni 2019)

Door slim om te gaan met overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning in het buitengebied is flink belasting te besparen. Hoe u dat doet? Lees...

Asbestverbod daken voorlopig van de baan. Wat nu?

(19 juni 2019)

Er komt voorlopig geen verbod op daken met asbest. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor zo’n verbod verworpen. De meeste Eerste Kamerleden...