CBB oordeelt over interpretatie begrip melkvee bij toekenning fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee

Vanochtend heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 uitspraken gedaan met betrekking tot de interpretatie van het begrip melkvee in relatie tot de toekenning van fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee.

Uit deze uitspraken kan worden geconcludeerd dat bij de interpretatie van het begrip “melkvee” uitgegaan dient te worden van de Meststoffenwet en niet van hetgeen daarover later is bepaald in de Beleidsregel. Bij toekenning van de fosfaatrechten mag dus geen onderscheid gemaakt worden tussen jongvee t.b.v. de zoogkoeienhouderij of t.b.v. de vleesveehouderij, óók niet als het jongvee naderhand niet heeft gekalfd.

Vorige zomer hebben veel veehouders na het bekend worden van de beleidsregel een herziene beschikking fosfaatrechten ontvangen. Hiertegen is door een fiks aantal veehouders bezwaar gemaakt. Het College heeft in de uitspraken van vandaag geoordeeld dat de Minister niet over had mogen gaan tot het nemen van deze herziene beschikkingen op basis van de Beleidsregel.

De verwachting is dat deze uitspraken dus voor een aanmerkelijk aantal veehouders gevolgen zal gaan hebben. Een deel van de veehouders krijgt als gevolg van deze uitspraken mogelijk meer fosfaatrechten toebedeeld. Een ander deel van de veehouders zal zich daarentegen benadeeld voelen, bijvoorbeeld omdat zij noodgedwongen reeds actie hebben moeten ondernemen naar aanleiding van de herbeschikkingen.

Zo zijn er veehouders die de in eerste instantie toegekende rechten (op basis van de Meststoffenwet) hebben verkocht, maar waarbij de toekenning van deze rechten vervolgens na invoering van de Beleidsregel deels of geheel zijn herzien. Ook heeft de interpretatie van het begrip melkvee in de Beleidsregel bij veehouders meegewogen om te opteren voor de vrijstellingsregeling. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden. Onbekend is hoe hiermee omgegaan zal worden.

Een van de veehouders uit de vandaag gedane uitspraken, had op de peildatum nog wel vee, maar op 1 januari 2018 niet meer. Het College oordeelde hierover dat de Minister een standpunt in zal moeten nemen over de vraag of dit in de weg staat van fosfaatrechten aan de betreffende veehouder. Ook hierover kan nog een discussie gaan volgen.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u uw bedrijfssituatie met ons bespreken? Neemt u dan contact met uw bedrijfsadviseur van Arvalis of met een van onze juristen:

Noord-Limburg en Brabant: Jacqueline de Wit
Midden- en Zuid-Limburg: Patricia Joosten

Meer nieuws

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(17 juli 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...

Nieuwsbrief Arvalis, juni 2019

(21 juni 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni 2019.

PAS uitspraak op 29 mei zorgt voor veel onrust

(19 juni 2019)

Er is al veel aandacht in de media over de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over de Programmatische Aanpak Stikstof. Door de uitspraak zijn...

Afroming overdracht fosfaatrechten gestegen van 10 naar 20 procent

(19 juni 2019)

Doordat in 2018 te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven, is het sectorplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo) overschreden. Dat is in strijd...

Overdrachtsbelasting: puzzelen loont de moeite

(19 juni 2019)

Door slim om te gaan met overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning in het buitengebied is flink belasting te besparen. Hoe u dat doet? Lees...