Natuurinclusieve landbouw: ‘wormen kweken’

Vanuit het Landbouwhuis in Roermond wordt door verschillende organisaties al enkele jaren actief gewerkt aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer of ANLb (coöperatie Natuurrijk Limburg) en de  realisatie van het Nationale Natuurnetwerk Nederland door boeren (Stichting Natuurrijk Limburg). Inmiddels doen er ruim 1300 deelnemers mee aan het ANLb en is er zo’n 200 hectare landbouwgrond omgezet van de functie landbouw naar een extensievere functie. Deze grond ligt binnen de goudgroene zone en de hoofddoelstelling is het in stand houden van natuur. 

De uitdaging voor de komende jaren ligt hem niet zozeer in het in stand houden van het natuurnetwerk, maar vooral op het verbeteren van de vruchtbaarheid van onze landbouwgrond met daaraan onlosmakelijk verbonden biodiversiteitsherstel. Wat kan slimmer? Beter gezegd: wat moet slimmer?

Het verhogen van de vruchtbaarheid van onze bodem heeft veel voordelen: herstel biodiversiteit, verbetering waterkwaliteit in waterlopen, bufferend vermogen voor waterkwantiteit (droog én nat), vasthouden nutriënten, vastlegging industriële NOX emissies (vastlegging CO2 in organisch materiaal). 

Een goed voorbeeld van zo’n voordeel is dat, wanneer er sprake is van een goede, weerbare bodem, er bij extreme droogte minder beregeningskosten gemaakt hoeven te worden. Er is minder kans op veel (nachtelijke) arbeid en productieverliezen, er is minder kunstmest nodig er is minder gewasbestrijding en ga zo verder. Zo kun je zien dat bodem, naast landbouwproducten, nog veel meer te bieden heeft.

Met de aftrap van ‘natuurinclusieve landbouw’ vanuit de LLTB is er een definitieve brug geslagen vanuit onze landbouw naar onze natuur en van onze natuur naar onze landbouw. Eigenlijk gaan we hiermee terug naar de basis, het natuurlijk kapitaal van agrarisch Limburg, de bodem. Een belangrijke indicator voor een goed werkende bodem is de aanwezigheid van wormen. Mijn boodschap luidt dan ook: we moeten weer wormen kweken!
 

Meer nieuws

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(17 juli 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...

Nieuwsbrief Arvalis, juni 2019

(21 juni 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni 2019.

PAS uitspraak op 29 mei zorgt voor veel onrust

(19 juni 2019)

Er is al veel aandacht in de media over de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over de Programmatische Aanpak Stikstof. Door de uitspraak zijn...

Afroming overdracht fosfaatrechten gestegen van 10 naar 20 procent

(19 juni 2019)

Doordat in 2018 te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven, is het sectorplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo) overschreden. Dat is in strijd...

Overdrachtsbelasting: puzzelen loont de moeite

(19 juni 2019)

Door slim om te gaan met overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning in het buitengebied is flink belasting te besparen. Hoe u dat doet? Lees...