Natuurinclusieve landbouw: ‘wormen kweken’

Vanuit het Landbouwhuis in Roermond wordt door verschillende organisaties al enkele jaren actief gewerkt aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer of ANLb (coöperatie Natuurrijk Limburg) en de  realisatie van het Nationale Natuurnetwerk Nederland door boeren (Stichting Natuurrijk Limburg). Inmiddels doen er ruim 1300 deelnemers mee aan het ANLb en is er zo’n 200 hectare landbouwgrond omgezet van de functie landbouw naar een extensievere functie. Deze grond ligt binnen de goudgroene zone en de hoofddoelstelling is het in stand houden van natuur. 

De uitdaging voor de komende jaren ligt hem niet zozeer in het in stand houden van het natuurnetwerk, maar vooral op het verbeteren van de vruchtbaarheid van onze landbouwgrond met daaraan onlosmakelijk verbonden biodiversiteitsherstel. Wat kan slimmer? Beter gezegd: wat moet slimmer?

Het verhogen van de vruchtbaarheid van onze bodem heeft veel voordelen: herstel biodiversiteit, verbetering waterkwaliteit in waterlopen, bufferend vermogen voor waterkwantiteit (droog én nat), vasthouden nutriënten, vastlegging industriële NOX emissies (vastlegging CO2 in organisch materiaal). 

Een goed voorbeeld van zo’n voordeel is dat, wanneer er sprake is van een goede, weerbare bodem, er bij extreme droogte minder beregeningskosten gemaakt hoeven te worden. Er is minder kans op veel (nachtelijke) arbeid en productieverliezen, er is minder kunstmest nodig er is minder gewasbestrijding en ga zo verder. Zo kun je zien dat bodem, naast landbouwproducten, nog veel meer te bieden heeft.

Met de aftrap van ‘natuurinclusieve landbouw’ vanuit de LLTB is er een definitieve brug geslagen vanuit onze landbouw naar onze natuur en van onze natuur naar onze landbouw. Eigenlijk gaan we hiermee terug naar de basis, het natuurlijk kapitaal van agrarisch Limburg, de bodem. Een belangrijke indicator voor een goed werkende bodem is de aanwezigheid van wormen. Mijn boodschap luidt dan ook: we moeten weer wormen kweken!
 

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, oktober 2019

(18 oktober 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, oktober 2019.

Actualiteiten rondom stikstofproblematiek

(17 oktober 2019)

Het onderwerp stikstof is heden ten dage niet weg te denken uit de media, als gespreksonderwerp aan tafel en tijdens bijeenkomsten. Dit is niet zonder...

Vanaf 2020: nieuwe klasseindeling fosfaatdifferentiatie

(17 oktober 2019)

Volgens de ontwerpwijziging wordt met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe klasse-indeling doorgevoerd op de fosfaatgebruiksnormen.

Onderstaande...

Provincie Limburg doet concessies aan boeren en tuinders

(17 oktober 2019)

Verschillende medewerkers van Arvalis waren afgelopen dinsdag aanwezig bij het gouvernement in Maastricht. Bijna vijfhonderd Limburgse boeren en...

Aanpassing excretieforfaits

(17 oktober 2019)

Minister Schouten heeft deze zomer een internetconsultatie gehouden over de actualisering van de excretieforfaits. Beoogd was om de excretieforfaits...