Natuurinclusieve landbouw: ‘wormen kweken’

Vanuit het Landbouwhuis in Roermond wordt door verschillende organisaties al enkele jaren actief gewerkt aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer of ANLb (coöperatie Natuurrijk Limburg) en de  realisatie van het Nationale Natuurnetwerk Nederland door boeren (Stichting Natuurrijk Limburg). Inmiddels doen er ruim 1300 deelnemers mee aan het ANLb en is er zo’n 200 hectare landbouwgrond omgezet van de functie landbouw naar een extensievere functie. Deze grond ligt binnen de goudgroene zone en de hoofddoelstelling is het in stand houden van natuur. 

De uitdaging voor de komende jaren ligt hem niet zozeer in het in stand houden van het natuurnetwerk, maar vooral op het verbeteren van de vruchtbaarheid van onze landbouwgrond met daaraan onlosmakelijk verbonden biodiversiteitsherstel. Wat kan slimmer? Beter gezegd: wat moet slimmer?

Het verhogen van de vruchtbaarheid van onze bodem heeft veel voordelen: herstel biodiversiteit, verbetering waterkwaliteit in waterlopen, bufferend vermogen voor waterkwantiteit (droog én nat), vasthouden nutriënten, vastlegging industriële NOX emissies (vastlegging CO2 in organisch materiaal). 

Een goed voorbeeld van zo’n voordeel is dat, wanneer er sprake is van een goede, weerbare bodem, er bij extreme droogte minder beregeningskosten gemaakt hoeven te worden. Er is minder kans op veel (nachtelijke) arbeid en productieverliezen, er is minder kunstmest nodig er is minder gewasbestrijding en ga zo verder. Zo kun je zien dat bodem, naast landbouwproducten, nog veel meer te bieden heeft.

Met de aftrap van ‘natuurinclusieve landbouw’ vanuit de LLTB is er een definitieve brug geslagen vanuit onze landbouw naar onze natuur en van onze natuur naar onze landbouw. Eigenlijk gaan we hiermee terug naar de basis, het natuurlijk kapitaal van agrarisch Limburg, de bodem. Een belangrijke indicator voor een goed werkende bodem is de aanwezigheid van wormen. Mijn boodschap luidt dan ook: we moeten weer wormen kweken!
 

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, april 2019

(01 mei 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, april 2019.

Samen kom je verder

(18 april 2019)

Arvalis stond op dinsdag 16 en woensdag 17 april op de Dutch Pork Expo in Venray met het thema ‘Samen kom je verder’. Waarom? Omdat wij vinden dat...

Oud-ondernemers in de spotlight

(18 april 2019)

De jaarlijkse nieuwsbrief van de makelaars van Arvalis is een groot succes. Dit jaar verscheen hij op 13 april als bijlage bij Stal & Akker. In deze...

Wat doet u met uw bedrijf vanaf 1 januari 2020?

(18 april 2019)

Op 1 januari 2020 houdt de stoppersregeling op te bestaan. Ondernemers die zich voor deze regeling hebben aangemeld, dienen tijdig hun opties af te...

Start GLB-projecten in Limburg

(18 april 2019)

Natuurrijk Limburg en de LLTB zijn op maandag 1 april gestart met twee projecten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit deden zij door...