PAS uitspraak op 29 mei zorgt voor veel onrust

Er is al veel aandacht in de media over de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over de Programmatische Aanpak Stikstof. Door de uitspraak zijn veel onduidelijkheden ontstaan met betrekking tot alles wat met stikstof- of ammoniakemissie te maken heeft in relatie tot de Natura 2000 gebieden.

Veel van wat de Raad van State heeft uitgesproken wordt nog bestudeerd om daarvoor oplossingen te vinden. Dit gebeurt niet alleen in de landbouw, maar ook daarbuiten. Binnen de landbouw betreft het niet alleen veehouderijen, maar ook onder andere glastuinbouw.

Wat zijn in het kort de gevolgen voor de landbouw:

  1. Voor bedrijven met een rechtsgeldige Natuurbeschermingswetvergunning is er niets aan de hand.
  2. Er zijn in Limburg circa tweehonderd PAS-meldingen afgerond en geregistreerd. Deze zijn door de uitspraak niet meer van kracht, waardoor ze nu vergunning-plichtig zijn geworden.
  3. Vergunningsbesluiten van de provincie waartegen bezwaar is ingediend of beroep is ingesteld kunnen niet worden doorgezet op basis van de PAS.
  4. Lopende vergunningsaanvragen kunnen niet meer met de PAS worden afgewikkeld.
  5. Bedrijven die geen vergunning hebben, maar toch middels stikstofuitstoot enig effect hebben op Natura 2000 gebieden, moeten een vergunning aanvragen, hoe klein het effect ook is.
  6. Het beweiden van vee zal alsnog in het kader van de Wet natuurbescherming moeten worden getoetst. Beweiden dient als onderdeel van de vergunningsaanvraag meegenomen te worden bij de vergunning voor een veehouderij als geheel.
  7. Met betrekking tot bemesten heeft de Raad van State in feite tegenstrijdige uitspraken gedaan. Deze worden nog bestudeerd.
  8. Voorlopig worden geen aanvragen behandeld door de provincies.
  9. Het rekenprogramma Aerius wordt aangepast voor de ontstane situatie.
  10. De ministeries gaan kijken hoe de stikstofdepositie verder teruggedrongen kan worden. Provincie Limburg heeft in september 2018 al aangegeven voor de komende tien jaar strengere normen voor stalemissies op te leggen en in 2030 dienen alle stallen aan de maximale reductie-eisen te voldoen.

Kunnen er nog vergunningen verleend worden?

Als de aanvraag binnen de ruimte van een bestaande Nb-wetvergunning blijft of binnen de ruimte die er is op basis van de milieuvergunning op de referentiedata van vóór de PAS, kan er vergunning worden afgegeven.

Saldering

Ook externe saldering is mogelijk. Bij externe saldering (aankoop ammoniak van een ander bedrijf) gelden strikte voorwaarden. Naast andere voorwaarden mag het onder andere niet gaan om bedrijven die tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018 zijn gestopt en er dient steeds een één op één relatie tussen het salderende bedrijf te bestaan en het bedrijf dat de aanvraag voor de Nbwet-vergunning doet.

Emissiefactoren Regeling Ammoniak en Veehouderij

Bij vergunningverlening worden in de veehouderij emissiefactoren gebruikt uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV). Volgens de Raad van State zal er een extra onderbouwing moeten worden aangeleverd van de ammoniakemissies voor reducerende technieken. De RAV factoren van onder andere combiwassers kunnen niet zomaar worden toegepast.

Verantwoordelijkheid overheden

De overheden voelen zich mede verantwoordelijk voor de situaties die tot aan de uitspraak activiteiten vergund waren en nu niet meer. Dit betreft onder andere de circa tweehonderd meldingen die in Limburg zijn gedaan én activiteiten waarvoor in zijn geheel geen melding of vergunning noodzakelijk waren tijdens de PAS. Ook behoren daartoe de besluiten die reeds genomen zijn en die zijn aangevochten.

Oplossingen

Voor deze groepen willen de overheden oplossingen zoeken. Daarvoor is nu tussen de verschillende partijen intensief overleg. Vast staat dat voor alle activiteiten die een toename van stikstofdepositie teweeg brengen, of ze nu in de landbouw of daarbuiten plaatsvinden, onder de Wet natuurbescherming vallen en vergund dienen te zijn.

Indien u onzeker bent welke situatie voor u van toepassing is of u wenst de mogelijkheden te onderzoeken binnen de ontstane situatie, dan kunt u contact opnemen met de ROM adviseurs van Arvalis.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, september 2019

(20 september 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, september 2019.

Fosfaatverrekening 2019

(18 september 2019)

Bedrijven die de fosfaatgebruiksnorm in 2019 overschrijden, kunnen gebruik maken van de fosfaatverrekening mits wordt voldaan aan onderstaande...

Voorwaarden telen vanggewassen

(18 september 2019)

Na de oogst van mais op zand- en lössgrond dient verplicht een vanggewas geteeld te worden. Hiervoor zijn meerdere opties mogelijk die afhankelijk...

Hoe staat het met PAS?

(18 september 2019)

Het Programma Aanpak Stikstof, kortweg het PAS, is een veelgehoord begrip in de media geworden. Na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei is...

Reportage Omroep Venlo over inzet drones bij wildschadetaxatie

(18 september 2019)

Anton Winkelmolen, projectleider bij Arvalis, stond aan de wieg van het project waarbij drones worden ingezet om wildschade te taxeren. Samen met de...