Start GLB-projecten in Limburg

Natuurrijk Limburg en de LLTB zijn op maandag 1 april gestart met twee projecten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit deden zij door allereerst de LLTB-bestuurders van de vakgroepen, sectorcommissies en regio’s bij te praten.

De pilots worden uitgevoerd omdat de Europese Commissie vanaf 2021 voor de inkomenstoeslagen verdergaande eisen stelt op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit. Het bijzondere is dat LTO Nederland en de agrarische collectieven voor het eerst in de geschiedenis de kans krijgen om mee te denken over de invulling hiervan. Beide partijen besloten dit niet vanachter het bureau te doen maar vanaf het erf door pilotprojecten te organiseren waaraan boeren en tuinders mee kunnen doen. Landelijk zijn er 7 pilots opgestart. Een van de GLB-pilots wordt uitgevoerd door Natuurrijk Limburg en Arvalis, onder de werktitel ‘Groen, productief en levend Limburg’. Tijdens deze GLB-pilot worden enerzijds laagdrempelig maatregelen uitgerold en anderzijds vernieuwende maatregelen uitgetest voor de Limburgse omstandigheden. De selectie van maatregelen wordt gedaan samen met de boer/ondernemer, aangezien deze het nut ervan moet zien voor zijn/haar bedrijfsvoering. Zij worden dus bezien onder de voorwaarde van:

  • Praktische inpasbaarheid (is het haalbaar binnen de bedrijfsvoering qua arbeid en risico)
  • Economische inpasbaarheid (win-win maatregelen en/of ketenbijdragen)

Een ander doel van de GLB-pilot is gericht op de lasten van de uitvoering. De Europese Commissie streeft naar een eenvoudiger GLB met minder administratieve lasten. Ervaringen uit de pilots moeten bijdragen aan het ontwerp van een stelsel van prestatiegerichte betalingen en moet boeren stimuleren om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Doel hiervan is dat boeren meer rekening gaan houden met biodiversiteit, klimaat en de bescherming van water, bodem en lucht.

Gedurende het project worden knelpunten in beeld gebracht die nu de uitvoering van de maatregelen lastig of onmogelijk maken. Op basis daarvan wordt richting de betreffende overheden voorstellen gedaan voor vereenvoudigingen in onder andere het GLB-beleid en/of voorstellen die verschillende wetgeving met elkaar in overeenstemming moeten brengen.

Met de bestuurders werd besproken waar de kansen liggen en welke onderwerpen aandacht moeten krijgen. Hierbij kwam duidelijk naar voren dat geïnvesteerd moet worden in de inventarisatie: welke knelpunten spelen in welk gebied en kijk zo breed mogelijk naar de verschillende sectoren. Verder

De komende maanden gaan Natuurrijk Limburg, de LLTB en Arvalis de agrarische ondernemers informeren over de projecten. Iedereen krijgt de gelegenheid om zich hiervoor aan te melden. De enige voorwaarde is dat u jaarlijks de Gecombineerde Opgave indient. Heeft u interesse om samen met ons invulling te geven aan het nieuwe GLB? Meld u zich dan aan via het aanmeldformulier op de website van Natuurrijk Limburg

Volgens LLTB-bestuurslid Pieter van Melick is dit een unieke kans: ‘Gefinancierd door het Ministerie van LNV kunnen we de komende twee jaar maatregelen in de praktijk gaan testen en nieuwe ideeën aandragen. Maatregelen die een bijdrage leveren aan de doelen van de EU op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit én passen in de bedrijfsvoering. Deze kans moeten we met twee handen aangrijpen om te voorkomen dat we straks met een systeem worden opgezadeld dat ons niet past.’

Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt met steun van het ELPFO.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, april 2019

(01 mei 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, april 2019.

Samen kom je verder

(18 april 2019)

Arvalis stond op dinsdag 16 en woensdag 17 april op de Dutch Pork Expo in Venray met het thema ‘Samen kom je verder’. Waarom? Omdat wij vinden dat...

Oud-ondernemers in de spotlight

(18 april 2019)

De jaarlijkse nieuwsbrief van de makelaars van Arvalis is een groot succes. Dit jaar verscheen hij op 13 april als bijlage bij Stal & Akker. In deze...

Wat doet u met uw bedrijf vanaf 1 januari 2020?

(18 april 2019)

Op 1 januari 2020 houdt de stoppersregeling op te bestaan. Ondernemers die zich voor deze regeling hebben aangemeld, dienen tijdig hun opties af te...

Goed voor de bodem; maar ook goed voor de portemonnee?

(18 april 2019)

De waarde van een stuk grond wordt door veel factoren bepaald. Al deze factoren worden in de dagelijkse praktijk van makelaar of taxateur meegewogen...