Start GLB-projecten in Limburg

Natuurrijk Limburg en de LLTB zijn op maandag 1 april gestart met twee projecten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit deden zij door allereerst de LLTB-bestuurders van de vakgroepen, sectorcommissies en regio’s bij te praten.

De pilots worden uitgevoerd omdat de Europese Commissie vanaf 2021 voor de inkomenstoeslagen verdergaande eisen stelt op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit. Het bijzondere is dat LTO Nederland en de agrarische collectieven voor het eerst in de geschiedenis de kans krijgen om mee te denken over de invulling hiervan. Beide partijen besloten dit niet vanachter het bureau te doen maar vanaf het erf door pilotprojecten te organiseren waaraan boeren en tuinders mee kunnen doen. Landelijk zijn er 7 pilots opgestart. Een van de GLB-pilots wordt uitgevoerd door Natuurrijk Limburg en Arvalis, onder de werktitel ‘Groen, productief en levend Limburg’. Tijdens deze GLB-pilot worden enerzijds laagdrempelig maatregelen uitgerold en anderzijds vernieuwende maatregelen uitgetest voor de Limburgse omstandigheden. De selectie van maatregelen wordt gedaan samen met de boer/ondernemer, aangezien deze het nut ervan moet zien voor zijn/haar bedrijfsvoering. Zij worden dus bezien onder de voorwaarde van:

  • Praktische inpasbaarheid (is het haalbaar binnen de bedrijfsvoering qua arbeid en risico)
  • Economische inpasbaarheid (win-win maatregelen en/of ketenbijdragen)

Een ander doel van de GLB-pilot is gericht op de lasten van de uitvoering. De Europese Commissie streeft naar een eenvoudiger GLB met minder administratieve lasten. Ervaringen uit de pilots moeten bijdragen aan het ontwerp van een stelsel van prestatiegerichte betalingen en moet boeren stimuleren om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Doel hiervan is dat boeren meer rekening gaan houden met biodiversiteit, klimaat en de bescherming van water, bodem en lucht.

Gedurende het project worden knelpunten in beeld gebracht die nu de uitvoering van de maatregelen lastig of onmogelijk maken. Op basis daarvan wordt richting de betreffende overheden voorstellen gedaan voor vereenvoudigingen in onder andere het GLB-beleid en/of voorstellen die verschillende wetgeving met elkaar in overeenstemming moeten brengen.

Met de bestuurders werd besproken waar de kansen liggen en welke onderwerpen aandacht moeten krijgen. Hierbij kwam duidelijk naar voren dat geïnvesteerd moet worden in de inventarisatie: welke knelpunten spelen in welk gebied en kijk zo breed mogelijk naar de verschillende sectoren. Verder

De komende maanden gaan Natuurrijk Limburg, de LLTB en Arvalis de agrarische ondernemers informeren over de projecten. Iedereen krijgt de gelegenheid om zich hiervoor aan te melden. De enige voorwaarde is dat u jaarlijks de Gecombineerde Opgave indient. Heeft u interesse om samen met ons invulling te geven aan het nieuwe GLB? Meld u zich dan aan via het aanmeldformulier op de website van Natuurrijk Limburg

Volgens LLTB-bestuurslid Pieter van Melick is dit een unieke kans: ‘Gefinancierd door het Ministerie van LNV kunnen we de komende twee jaar maatregelen in de praktijk gaan testen en nieuwe ideeën aandragen. Maatregelen die een bijdrage leveren aan de doelen van de EU op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit én passen in de bedrijfsvoering. Deze kans moeten we met twee handen aangrijpen om te voorkomen dat we straks met een systeem worden opgezadeld dat ons niet past.’

Dit project wordt financieel mede mogelijk gemaakt met steun van het ELPFO.

Meer nieuws

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

(17 juli 2019)

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is...

Nieuwsbrief Arvalis, juni 2019

(21 juni 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni 2019.

PAS uitspraak op 29 mei zorgt voor veel onrust

(19 juni 2019)

Er is al veel aandacht in de media over de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over de Programmatische Aanpak Stikstof. Door de uitspraak zijn...

Afroming overdracht fosfaatrechten gestegen van 10 naar 20 procent

(19 juni 2019)

Doordat in 2018 te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven, is het sectorplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo) overschreden. Dat is in strijd...

Overdrachtsbelasting: puzzelen loont de moeite

(19 juni 2019)

Door slim om te gaan met overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning in het buitengebied is flink belasting te besparen. Hoe u dat doet? Lees...