Subsidie sanering varkenshouderij; iets voor mij?

Bedrijven die op een locatie willen stoppen met het houden van varkens (incl. overige intensieve veehouderij) kunnen - onder voorwaarden - in aanmerking komen voor een vergoeding voor het inleveren van varkensrechten en een vergoeding voor het waardeverlies van de varkensstallen. Bedrijven met de hoogste geurscore komen het eerste in aanmerking. 

Minister Schouten heeft onlangs een concept van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij bekendgemaakt. Varkensbedrijven met een locatie in de concentratiegebieden Oost of Zuid  (zie kaart hiernaast) met een hoge geurbelasting  voor de omgeving die hun bedrijf willen saneren, komen voor deze regeling in aanmerking. De verwachting is dat publicatie van de definitieve regeling in juni plaatsvindt, waarna de regeling vanaf 15 augustus 2019 voor een periode van zes weken opengesteld wordt. 

Varkensbedrijven die aan de subsidieregeling mee willen doen, moeten volgens de conceptregeling o.a. aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De locatie ligt in concentratiegebied Oost of Zuid (zie kaart) 
  • Het bedrijf mag geen deelnemer aan de stoppersregeling zijn. Het bedrijf voldoet aan het ‘Besluit emissiearme huisvesting’  
  • Er moet sprake zijn van een hoge geurbelasting naar de omgeving
  • De varkensstallen moeten de afgelopen vijf jaar onafgebroken zijn gebruikt. Op de locatie mogen niet langer varkens worden gehouden. Ook mogen op de betreffende locatie geen andere diersoorten (meer) worden gehouden die onder de intensieve veehouderij vallen (kippen, kalkoenen, konijnen, vleeskalveren, vleesstieren, geiten en nertsen)
  • De varkensstallen en voor varkens gebruikte bouwwerken moeten, uiterlijk 14 maanden na subsidieverlening, worden gesloopt. Dit is inclusief mestkelders en -silo’s en voersilo’s. De omgevingsvergunning milieu of melding moet worden aangepast, zodat er geen varkens of andere diersoorten (intensieve veehouderij) meer gehouden kunnen worden
  • De gemeente moet een verzoek van de varkenshouder in behandeling hebben genomen, waarin verzocht wordt om het bestemmingsplan dusdanig aan te passen, dat het vestigen van een intensieve veehouderij op betreffende locatie niet meer mogelijk is
  • De varkenshouder mag geen varkens gaan houden op een andere locatie dan de locatie(s) waarop het bedrijf op het moment van aanvraag reeds varkens hield.

De subsidieaanvragen die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, worden gerangschikt op basis van geurscore. Locaties met de hoogste geurscore komen als eerste in aanmerking en kunnen met de regeling subsidie krijgen voor:

  • De varkensrechten die (verplicht) komen te vervallen

De subsidie bedraagt 100% van de markconforme waarde van de vervallen varkensrechten. De markconforme waarde wordt net voor de openstellingsperiode bepaald op basis van de dan actuele marktprijs voor de afzonderlijke concentratiegebieden.

  • Het waardeverlies van de desbetreffende stallen

Voor het waardeverlies van de stallen bedraagt de subsidie 65% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de varkensstallen. De gecorrigeerde vervangingswaarde wordt bepaald per varkensstal door het aantal m2 stal (dierenverblijf) te vermenigvuldigen met een forfaitair bedrag per m2. 

Naast de sanering van de stallen en de bijbehorende subsidie zijn ook andere aspecten van belang bij het maken van de juiste keuze voor uw bedrijf. Zo moet ook de sloop van de varkensstallen en asbestsanering worden bekostigd, zijn de toekomstige mogelijkheden op de betreffende locatie van belang (bestemming woning, herbestemming locatie e.d.). Voor ondersteuning bij de beoordeling  van de mogelijkheden voor uw bedrijf, kunt u terecht bij uw adviseur bij Arvalis. 

Meer nieuws

Te koop: Agrarische bedrijfslocatie met woning in Sevenum

(17 oktober 2019)

De makelaars van Arvalis hebben zich als geen ander gespecialiseerd in alles wat met vastgoed in het buitengebied te maken heeft. Om u te wijzen op al...

Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv)

(17 oktober 2019)

De definitieve Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv) heeft de goedkeuring gekregen vanuit Brussel. 11 oktober zijn de voorwaarden...

Grenzen perceelregistratie worden aangepast

(17 oktober 2019)

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) de perceelregistratie stapsgewijs, over een periode van drie jaar,...

Aanmelding vrijstellingsregeling zoogkoeienhouders

(17 oktober 2019)

Op dit moment is het weer mogelijk om u aan te melden voor de vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij met ingang van 2020. Dit betreft een regeling...

Technische vooruitgang door samenwerking met Fontys GreenTechLab

(17 oktober 2019)

Anton Winkelmolen, projectleider bij Arvalis, is sinds 2016 betrokken bij het Fontys GreenTechLab. In de afgelopen drie jaar heeft hij samen met deze...