Vanaf 2020: nieuwe klasseindeling fosfaatdifferentiatie

Volgens de ontwerpwijziging wordt met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe klasse-indeling doorgevoerd op de fosfaatgebruiksnormen.

Onderstaande tabel geeft, zover nu bekend, de vanaf 2020 geldende gebruiksnormen weer afhankelijk van de fosfaattoestand van de grond. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in bouwland en grasland. Ter vergelijking zijn tussen haakjes de huidige fosfaatgebruiksnormen weergegeven.

Fosfaatklassen                        Grasland                                              Bouwland

 

PAL-getal

Norm

Pw-getal

Norm

Arm

< 16

120 (120)

< 25

120 (120)

Laag

16 – 26

105 (100)

25 – 35

80 (75)

Neutraal

27 – 40

95 (90)

36 – 45

70 (60)

Ruim

41 – 50

90 (90)

46 – 55

60 (60)

Hoog

> 50

75 (80)

> 55

40 (50)

Tabel 1. Voorgestelde indeling fosfaatklassen en fosfaatgebruiksnormen vanaf 2020

Opvallend is dat bedrijven waar veelal sprake is van een hoge fosfaattoestand - vooral bouwland - door de aangekondigde wijziging fors inboeten (10 kilogram fosfaat per hectare). In geval van een hoge fosfaattoestand mag de norm met 5 kilogram fosfaat per hectare worden verhoogd als op het betreffend perceel tenminste 20 kilogram fosfaat per hectare afkomstig is van tenminste één van de volgende mestsoorten:

  • Strorijke vaste mest van rundvee, varkens, schapen, geiten of paarden;
  • Dikke fractie van meststoffen van rundvee;
  • Champost;
  • Gft-compost;
  • Groencompost.

Het gebruik van deze meststoffen moet verantwoord kunnen worden binnen de administratie. Daarnaast dient uiterlijk 15 mei bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) gemeld te worden op welke percelen de verhoogde norm wordt toegepast.

Alleen als op basis van geldige grondmonsters blijkt dat er sprake is van een fosfaatklasse ‘ruim’, kan de schade worden beperkt. Is er sprake van een neutrale of een lage fosfaattoestand, dan neemt zelfs de fosfaatgebruiksnorm toe ten opzichte van de huidige normen. Bij twijfel is het dan ook de moeite waard om de grotere percelen op onder andere fosfaattoestand te laten bemonsteren.

Heeft u vragen over bovenstaande informatie en de gevolgen voor uw specifieke situatie? Neem dan contact op met onderstaande adviseur in uw regio:

Noord - Leo Peters - 06-55720246
Midden - Maarten van Cruchten - 06-57593986
Zuid - Gido Lemmens - 06-55720240

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, november 2019

(15 november 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, november 2019.

Bijeenkomsten voor boerderijproof GLB

(14 november 2019)

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt vernieuwd per 2021. Boeren en tuinders wordt vanaf dat moment gevraagd extra maatregelen te nemen op...

Kabinet presenteert maatregelenpakket stikstof

(14 november 2019)

Gisteren, op woensdag 13 november, heeft het kabinet een maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek gepresenteerd. Reden hiervoor is de grote...

Expertise duurzame energie binnen Arvalis

(14 november 2019)

Door klimaatverandering is nu sprake van een energietransitie. Hierbij wordt vooral ingezet op (grootschalige) lokale opwekking van duurzame energie...

Onderzoek met een onderbroek

(14 november 2019)

Een gezonde bodem betekent een hongerige bodem. Met een juist bodembeheer zou de grond onder uw gewassen vol moeten zitten met miljoenen kleine...