Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
21 april 2021

Ruimte en rechtszekerheid voor bestaande agrarische ondernemingen onder druk

Naar verwachting treedt op 1-1-2022 de Omgevingswet in werking. Ter voorbereiding hebben reeds een aantal gemeenten Omgevingsvisies opgesteld. Het is van belang dat ondernemers deze goed controleren.

Onlangs heeft gemeente Nederweert de ontwerp Omgevingsvisie ‘groen/open/nuchter/samen’ ter inzage gelegd. Tot 5 mei aanstaande ligt de ontwerp Omgevingsvisie Roerdalen 2050 ter inzage. Deze is onder meer digitaal te raadplegen via DEZE LINK. Ondernemers die het niet eens zijn met de inhoud kunnen tot 5 mei mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen.

Arvalis-adviseur Johan Heuvelmans licht toe wat een omgevingsvisie precies inhoudt en waarom het belangrijk is voor ondernemers om deze goed te controleren.

De omgevingsvisie werkt niet rechtstreeks door naar burgers, maar wordt daarna juridisch verankerd in een omgevingsplan. Dit is dan wel bindend voor de burgers. Daarnaast vormt het een belangrijk toetsingskader bij vergunningverlening.

De omgevingswet en omgevingsvisies zetten vooral in op een integrale gebiedsgerichte benadering. Dit betekent in ons kleine land waar veel functies dicht bij elkaar liggen, veel druk op de ruimte voor de agrarische sector.

De omgevingsvisies spreken over het besef dat er ruimte moet zijn voor verdere ontwikkeling van bestaande agrarische bedrijven en een beperkte ruimte voor nieuwvestigingen of verplaatsingen. Dit wordt mede ingegeven door de rentabiliteits- en de verduurzamingsopgave die er voor de agrarische ondernemingen liggen.

Echter, vanwege de integrale gebiedsgerichte aanpak veranderen er twee belangrijke aspecten. Middels de omgevingswet kunnen gemeenten in het omgevingsplan grenswaarden opnemen voor o.a. geur of geluid voor bepaalde gebieden van de gemeente. Daarmee worden rijksregels voor een deel verlaten en kunnen er verschillen ontstaan in de exploitatiemogelijkheden tussen de verschillende bestaande agrarische bedrijven. Immers bij vergunningsaanvragen dient dan ook aan de voorwaarden ten aanzien van milieu- aspecten voldaan te worden aan de in het omgevingsplan vastgelegde grenswaarde.

Een tweede aspect vormt de noodzaak tot een goede omgevingsdialoog. Gemeenten stellen daartoe een participatiebeleid vast. De vraag daarbij is wie bij deze dialoog kunnen of moeten worden betrokken. Het kan leiden tot situaties waarbij men er samen niet meer uitkomt en als gevolg hiervan een initiatief dat aan de meeste landelijke regels voldoet alsnog sneuvelt. Er komt daarbij veel druk te liggen op de bestuurders. De vraag is dan welke zijde deze zullen kiezen wanneer het op een besluit aankomt. Beloften in een omgevingsvisie over het faciliteren van een transformatieopgave van de agrarische bedrijven naar maatschappelijk verantwoorde, maar vooral ook economisch rendabele ondernemingen worden dan niet ingelost.

Het is daarom van belang om in een vroegtijdig stadium kennis te nemen van de visies van gemeenten en daar waar noodzakelijk, een zienswijze in te brengen. Heeft u hier ondersteuning bij nodig? Neem dan contact op met uw Arvalis-adviseur in de regio.

 

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

Vragen over ruimtelijke ontwikkeling? Bel me! Richard Smeets, Adviseur
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten