Scroll
Meld je aan voor de nieuwsbrief
10 februari 2022

Ontwerp omgevingsvisie Peel en Maas ligt ter inzage

De gemeente Peel en Maas heeft een ontwerp omgevingsvisie opgesteld die vanaf 27 januari tot en met 10 maart 2022 ter inzage ligt. Arvalis heeft deze visie reeds voor u doorgenomen.

De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen over de fysieke leefomgeving voor de gehele gemeente. Het ontwerp omgevingsvisie is te bekijken via deze website. Vooropgesteld dient te worden dat deze visie nog een hoog abstractieniveau heeft en dat nadere uitwerking in omgevingsplannen en programma’s nog zal volgen.

Zonder daarbij volledig te zijn, willen wij u attenderen op de navolgende aspecten in de ontwerp omgevingsvisie:

De gemeente is ingedeeld in landschappelijke deelgebieden. Deze indeling is van invloed op de volgens de gemeente te versterken waarden in het betreffende gebied:

 1. Zo wil de gemeente in beek- en rivierdalen (extensieve) grondgebonden landbouw stimuleren als mede-drager van het aanwezige landschap. In beekdalen dient daarbij de openheid te worden versterkt, hetgeen volgens de gemeente bewerkstelligd kan worden door vermindering van de hoeveelheid bebouwing, bijvoorbeeld door sanering van glas;
 2. In grootschalige open ontginningslandschappen betreft een van de te verstreken waarden, het behoud van het karakter van een agrarische productielandschap, waarbij de landbouw een omslag maakt naar een meer natuurinclusieve en duurzame vorm van landbouw;
 3. In zowel kleinschalige halfopen ontginningslandschappen, alsook in oude verdichte bouwlanden wordt als te versterken waarde, stimulering van agrotoerisme genoemd;
 4. In de grootschalige open veenontginningslandschappen wenst de gemeente de ontwikkeling van extensieve, open, natuurlijke, (natte) graslanden als overgangen naar de Peelvenen te versterken.

In de Ontwerp omgevingsvisie heeft de gemeente 6 speerpunten geformuleerd, te weten:

 1. We worden duurzamer (klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit);
 2. Een gezonde en veilige leefomgeving;
 3. Het versterken van natuur en biodiversiteit;
 4. Goed wonen voor iedereen;
 5. Een vitaal economisch klimaat: bedrijvigheid en recreatie en toerisme;
 6. Een nieuw balans in het buitengebied: kringlooplandbouw en VAB’s.

Ten aanzien van het speerpunt betreffende energietransitie wil de gemeente onder meer ruimte geven aan duurzame grootschalige opwek, waarbij zuinig gebruik van ruimte voorop staat. Dus eerst zon op daken op bouwvlakken van (voormalige) agrarische bedrijven. Wat betreft het speerpunt over het versterken van natuur en biodiversiteit stelt de gemeente voorop dat natuurinclusief de norm wordt. Wat betreft het speerpunt bedrijvigheid wil de gemeente onder meer mogelijkheden bieden voor hergebruik van leegstaand agrarisch vastgoed voor recreatie/toerisme en bedrijvigheid. Ook wil de gemeente zich inzetten voor een uitnodigende en bindende strategie voor arbeidsmigranten.

Het speerpunt betreffende een nieuwe balans in het buitengebied gaat onder meer in op de voorwaarden waaronder de land- en tuinbouw volgens de gemeente een belangrijke economische drager van het buitengebied kan blijven, te weten:

 1. De ontwikkeling van agrarische bedrijven blijft bijdragen aan de (ruimtelijke) kwaliteit van het landelijke gebied en;
 2. Een verdere ontwikkeling van agrarische bedrijven gaat gepaard met verdere verduurzaming van de landbouw. Uitbreiding is mogelijk op toekomstbestendige locaties. Dit zijn locaties waar ondernemers voor de langere termijn hun agrarisch bedrijf passend bij de omgeving kunnen door ontwikkelen.

De gemeente heeft in dit kader een aantal richtinggevende uitspraken gedaan:

 1. De gemeente wil kringloop- en natuurinclusieve landbouw stimuleren;
 2. Daarnaast wil de gemeente alleen doorontwikkeling van grootschalige agrarische bedrijvigheid toestaan in gebieden waar het passend is op basis van de gebiedsgerichte aanpak en op toekomstbestendige locaties. Daarbij merkt de gemeente op dat geen uitbreiding van intensieve veehouderij in de kernrandzones en in de deelgebieden bos- en natuurgebieden en beek- en rivierdalen wordt toegestaan. Nieuwvestiging in glastuinbouw wordt alleen toegestaan in de primaire ontwikkelingsgebieden glastuinbouw;
 3. In het kader van behoud en versterking van het woon- en leefklimaat van de kernen blijft de gemeente een afwaartse beweging van intensieve veehouderij van de kernen stimuleren;
 4. Incidentele nieuwsvestiging van agrarische bedrijven is volgens de gemeente alleen mogelijk als daarmee aanzienlijke kwaliteitswinst kan worden behaald op overkoepelende doelen, zoals biodiversiteit, energietransitie en klimaatadaptatie;
 5. Voor uitbreiding van agrarische bedrijven wordt een tegenprestatie gevraagd. De huidige bestaat uit een bijdrage aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (landschappelijke inpassing, natuurontwikkeling, sloop gebouwen). Bij de invulling van deze tegenprestatie wil de gemeente meer gaan inzetten op een sloopverplichting, met als doel dat per saldo een afname van bebouwing in het landelijk gebied ontstaat. Daarnaast wil de gemeente inzetten op een bijdrage aan overkoepelende opgaven.

De omgevingsvisie kan na inwerkingtreding rechtstreeks van invloed zijn bij de toetsing van ruimtelijke ontwikkelingen. Verder zal de omgevingsvisie gaan leiden tot een nadere regulering bij de uitwerking van omgevingsplannen en programma’s.

Op dit moment is de omgevingsvisie echter onvoldoende concreet om de gevolgen in de toekomst in volledigheid te kunnen beoordelen. Daarbij is onduidelijk hoe de gemeente aspecten als bijvoorbeeld “natuurinclusief”, “kringlooplandbouw”, “grootschalige agrarische bedrijvigheid” en “toekomstbestendige locaties” wil definiëren. Er zijn in ieder geval aanwijzingen die suggereren dat er beperkingen kunnen volgen voor ondernemers. Het kan voor u als ondernemer daarom zinvol zijn om uw zorgen nu reeds kenbaar te maken middels het indienen van een zienswijze. Dit is mogelijk tot en met 10 maart a.s. Daarin kan tevens worden verzocht om hierover ook in de toekomst, bij de uitwerking van de omgevingsplannen en programma’s, inhoudelijk betrokken te worden en te worden gekend.

Wilt u weten of de Ontwerp omgevingsvisie Peel en Maas ook gevolgen kan hebben voor u? Neem dan contact op met uw adviseur van het ROM-team van Arvalis. Onze adviseurs en juristen voorzien u graag van informatie en kunnen desgewenst een zienswijze voor u opstellen.

Vragen?

Zoeken naar een andere specialist

adri-van-de-plas
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
adrie-welte
Venlo, Deurne
Makelaardij
andre-stoffels
Roermond
Juridisch advies
anja-roes-kuijpers
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
anne-van-oorschot
's Hertogenbosch
Makelaardij
annemieke-konig
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
antoon-sanders
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
arend-jan-cuperus
Roermond
Projectmanagement
arjan-van-heerebeek
's Hertogenbosch
Makelaardij
ben-spreeuwenberg
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
bram-brands
Maastricht
Bedrijfsadvies
corne-van-wagenberg
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
danny-vermeulen
Venlo
Bedrijfsadvies
eric-zegers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
eveline-van-gulik-kruisenga
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ferko-de-kubber
Colijnsplaat
Makelaardij
frank-kessels
Roermond
Makelaardij
frank-sijbers
Venlo
Makelaardij
gerard-willems
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
guido-schriever
Roermond
Projectmanagement
herman-cruijsen
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
irma-steenbakkers
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
ivonne-de-bruijn
's Hertogenbosch
Makelaardij
jacqueline-de-wit
Venlo, Deurne
Juridisch advies
jan-rutten
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
job-camps
Venlo
Makelaardij
john-bal
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
john-caubergh
Roermond
Projectmanagement
john-derix
Venlo, Deurne
Makelaardij
john-marcellis
Deurne
Bedrijfsadvies
jos-van-den-heuvel
's Hertogenbosch
Makelaardij
kamiel-bartels
Venlo
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
kevin-achten
Roermond
Makelaardij
lei-peeters
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
leo-peters
Venlo
Bedrijfsadvies
lieke-van-der-sanden
's Hertogenbosch
Makelaardij
lins-keijzers
Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
maartje-schrijnwerkers
Roermond
Makelaardij
marc-huntjens
Maastricht
Bedrijfsadvies
marc-van-grinsven
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
marion-wouters
Maastricht
Bedrijfsadvies, Ruimtelijke ontwikkeling
nard-driessen
Roermond
Makelaardij
nicolette-smits
Venlo
Makelaardij
niels-kanters
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
patricia-dorenberg
Maastricht
Bedrijfsadvies
patricia-joosten
Roermond, Maastricht
Juridisch advies
patrick-bijsterveld
Deurne
Ontwerp- en bouwadvies
paul-balemans
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
paul-simons
Roermond
Projectmanagement
peter-collombon
Venlo
Ruimtelijke ontwikkeling
pieter-stox
Venlo
Ontwerp- en bouwadvies
rene-beek
Roermond
Bedrijfsadvies
rens-de-kruijf
's Hertogenbosch
Ruimtelijke ontwikkeling
sam-wisse
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
simone-kristelijn
Colijnsplaat
Makelaardij
stan-corstjens
Roermond
Bedrijfsadvies
theo-van-gendt
's Hertogenbosch
Makelaardij
thijs-bergsma
Venlo, Deurne
Ruimtelijke ontwikkeling
thijs-tacken
Venlo
Bedrijfsadvies
timon-dols
Roermond, Maastricht
Makelaardij
veronique-verdurmen-serrarens
Colijnsplaat
Bedrijfsadvies
yvonne-daandels
's Hertogenbosch
Bedrijfsadvies
Vragen over duurzame energie of subsidies? Bel me! René Beek, Adviseur
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×

Sluiten
Sluiten