Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 2’ van de Gemeente Someren ter inzage

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is de termijn van terinzagelegging met twee weken verlengd. U heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen met ingang van vrijdag 26 juli 2019. De inzage- en zienswijzentermijn eindigen op 5 september 2019. Omdat de inhoud van het ontwerp verstrekkende gevolgen kan hebben voor ondernemers in het buitengebied van Someren, raden wij u aan deze goed te controleren.

U kunt het plan HIER raadplegen

Wij adviseren u hierbij vooral aandacht te hebben voor de volgende zaken:

  • Sluit de bestemming wel geheel aan bij uw (bedrijfs-)activiteiten?
  • Is het bouwvlak juist ingetekend?
  • Wat zijn de ontwikkelingen in uw omgeving? En wat zijn daarvan de mogelijk consequenties voor uw locatie?
  • Aan welke voorwaarden moet u in de toekomst voldoen? 
  • Zijn er mogelijk nieuwe, aanvullende beperkingen?

De ervaring leert dat de gemeenten het ontwerp van het bestemmingsplan vaak niet goed controleren. Ze gaan er regelmatig vanuit dat u zelf fouten met betrekking tot uw locatie opmerkt en aangeeft. Controleer het plan daarom goed en onderneem actie bij fouten of als u het niet met het plan eens bent.

Daarnaast dient u goed te bekijken of de bestemming nog voldoet aan uw huidige bedrijfsvoering en of uw toekomstplannen passen binnen de  opgenomen bestemming.

U heeft tijdens de inspraakperiode nog de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de inhoud. Doet u niets, dan zal het ontwerp ongewijzigd worden vastgesteld. Eenmaal vastgesteld, is het bestemmingsplan bindend (ook al zit er een fout in), voor zowel de gemeente als voor u. 

Heeft u ondersteuning nodig bij het in beeld brengen van de gevolgen van het ontwerp bestemmingsplan voor uw persoonlijke situatie en/of wilt u een reactie naar aanleiding hiervan indienen bij de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met één van de adviseurs van ROBA Advies via 0493-242133.
 

Meer nieuws

Nieuwsbrief Arvalis, juni 2019

(21 juni 2019)

KLIK HIER voor de nieuwsbrief van Arvalis, juni 2019.

PAS uitspraak op 29 mei zorgt voor veel onrust

(19 juni 2019)

Er is al veel aandacht in de media over de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over de Programmatische Aanpak Stikstof. Door de uitspraak zijn...

Afroming overdracht fosfaatrechten gestegen van 10 naar 20 procent

(19 juni 2019)

Doordat in 2018 te veel fosfaatrechten zijn uitgegeven, is het sectorplafond voor de melkveesector (84,9 miljoen kilo) overschreden. Dat is in strijd...

Overdrachtsbelasting: puzzelen loont de moeite

(19 juni 2019)

Door slim om te gaan met overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning in het buitengebied is flink belasting te besparen. Hoe u dat doet? Lees...

Asbestverbod daken voorlopig van de baan. Wat nu?

(19 juni 2019)

Er komt voorlopig geen verbod op daken met asbest. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor zo’n verbod verworpen. De meeste Eerste Kamerleden...